Výzkumná stáž v Japonsku nebo v Koreji

Uni­ver­si­té Pierre et Marie Curie nabí­zí dok­to­ran­dům a post­dok­to­ran­dům mož­nost rea­li­zo­vat výzkum­nou stáž v Japon­sku nebo v Kore­ji pod pro­gra­mem TEAM (Tech­no­lo­gies of infor­mati­on and com­mu­ni­cati­on Euro­pe-east Asia Mobi­li­ties) v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus Mun­dus Acti­on 2. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek:  20. 1. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.