UJEP se stává sídlem EURACHEM-ČR

Od 1. led­na 2017 se Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem sta­la síd­lem EURACHEM-ČR, jež je sou­čás­tí význam­né orga­ni­za­ce s celo­ev­rop­skou i mimo­ev­rop­skou působ­nos­tí EURACHEM. 

EURACHEM se zamě­řu­je na klí­čo­vé pro­blémy zabez­pe­čo­vá­ní kva­li­ty v oblas­ti che­mic­kých ana­lýz. Spolu s dal­ší­mi mezi­ná­rod­ní­mi orga­ni­za­ce­mi (EUROLAB aj.) a národ­ní­mi orga­ny, jako jsou met­ro­lo­gic­ké insti­tu­ty či akre­di­tač­ní orgá­ny, do znač­né míry urču­je poli­ti­ku v oblas­ti akre­di­ta­ce labo­ra­to­ří, met­ro­lo­gic­ké návaz­nos­ti, inter­pre­ta­ce a vzá­jem­né­ho uzná­vá­ní výsled­ků zkoušek.

Česká národ­ní orga­ni­za­ce EURACHEM-ČR pat­ří v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho sdru­že­ní k nej­ak­tív­něj­ším, o čemž svěd­čí i fakt, že sou­čas­ný před­se­da EURACHEM-ČR, mla­dý ale mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný che­mik doc. David Milde z Univerzity Palackého v Olomouci, sou­čas­ně řídí celé mezi­ná­rod­ní sdru­že­ní EURACHEM.

Dlouholetým čle­nem výbo­ru EURACHEM-ČR je prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., z naší fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí, kte­rý po dvě před­chá­ze­jí­cí funkč­ní obdo­bí vyko­ná­val funk­ci před­se­dy a v sou­čas­né době je místopředsedou.

Na půdě EURACHEM se setká­va­jí zástup­ci cen­t­rál­ních evrop­ských insti­tu­cí s národ­ní­mi dele­gá­ty vět­ši­ny evrop­ských zemí, před­sta­vi­te­lé aka­de­mic­ké i pod­ni­ka­tel­ské sfé­ry, pros­tě lidé, kte­ří čas­to roz­ho­du­jí o vývo­ji v klí­čo­vých oblas­tech mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce. To, že si tito lidé budou spo­jo­vat EURACHEM se jmé­nem naší uni­ver­zi­ty, nám může výraz­ně pomo­ci při nava­zo­vá­ní mezi­ná­rod­ních kon­tak­tů,“ říká prof. Janoš.

Více na: http://www.eurachem.cz/         https://www.eurachem.org/