Stipendium na Tchaj-wanu

Nabíd­ka sti­pen­dií na Tchaj-wanu pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018. Dva typy sti­pen­dií pro stu­dij­ní poby­ty:

  1. Taiwan Scho­lar­ship Pro­gram — urče­no pro baka­lář­ské, magis­ter­ské a dok­to­rand­ské stu­di­um nebo kurs čín­šti­ny. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.
  2. Hua­yu Enri­chment Scho­lar­ship Pro­gram — jed­no­roč­ní nebo šes­ti­mě­síč­ní jazy­ko­vý kurs čín­šti­ny. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

Uzá­věr­ka: 31. 3. 2017, žádosti se podá­va­jí na Tchaj­pej­skou hos­po­dář­skou a kul­tur­ní kan­ce­lář v Pra­ze.