Cena Wernera von Siemense putovala na UJEP

Dne 9. 2. 2017 byli v Betlémské kap­li v Praze slav­nost­ně vyhlá­še­ni vítě­zo­vé letoš­ní­ho roč­ní­ku Ceny Wernera von Siemense. Jedním z nich byl také stu­dent Filozofické fakul­ty UJEP.

Do letoš­ní­ho roč­ní­ku Ceny Wernera von Siemense bylo zaslá­no více než 350 při­hlá­šek ucha­ze­čů o udě­le­ní oce­ně­ní v něko­li­ka kate­go­ri­ích. V kate­go­rii „Ocenění za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu“ cenu zís­kal stu­dent magis­ter­ské­ho stu­dia kated­ry his­to­rie Filozofické fakul­ty UJEP Bc. Roman Švec. 

Příběh Romana Švece je o vel­ké sta­teč­nos­ti, vytr­va­los­ti a hlav­ně pozi­tiv­ním pří­stu­pu k živo­tu. Roman byl v posled­ním roce baka­lář­ské­ho stu­dia obo­ru Kulturně his­to­ric­ká regi­o­na­lis­ti­ka posti­žen náh­lým selhá­ním ner­vo­vé­ho sys­té­mu a poté něko­lik týd­nů doslo­va bojo­val o život. I přes mno­ha­tý­den­ní cel­ko­vou nehyb­nost a pro­gnó­zu těž­kých trva­lých násled­ků se doká­zal po roce hospi­ta­li­za­ce zno­vu vrá­tit ke stu­diu, kte­ré úspěš­ně zakončil.

V sou­čas­né době Bc. Roman Švec stu­du­je v nava­zu­jí­cím magis­ter­ském stu­diu obor Kulturní his­to­rie se spe­ci­a­li­za­cí na sta­veb­ní his­to­rii. Zároveň se zapo­jil do rea­li­za­ce pro­jek­tu v pro­gra­mu apli­ko­va­né­ho výzku­mu a vývo­je Národní a kul­tur­ní iden­ti­ta „Dokumentace his­to­ric­kých sta­veb slou­ží­cích pro zpra­co­vá­ní a skla­do­vá­ní chme­le“, v němž pra­cu­je jako terén­ní dokumentátor.

Pro své zapá­le­ní pro obor a výbor­né odbor­né před­po­kla­dy se stal důle­ži­tou sou­čás­tí exce­lent­ní­ho týmu, kte­rý se na Centru doku­men­ta­ce a digi­ta­li­za­ce pamá­tek FF UJEP zabý­vá moder­ní­mi doku­men­tač­ní­mi meto­da­mi. Pro svůj hou­žev­na­tý boj s nepříz­ní osu­du si ten­to stu­dent a kole­ga zaslou­ží naši úctu,“ uved­la Michaela Hrubá, děkan­ka FF UJEP, kte­rá stu­den­ta na udě­le­ní ceny navrhla.

Ústecká uni­ver­zi­ta je zná­ma a stu­den­ty oce­ňo­vá­na za přá­tel­skou a domá­cí atmo­sfé­ru, ve kte­ré pro­bí­há výu­ka i stu­dent­ský život. Případ Romana Švece toto jen potvr­zu­je. Filozofická fakul­ta mu vyšla v těž­ké situ­a­ci sto­pro­cent­ně vstříc a vypra­co­va­la Romanovi tako­vý stu­dij­ní pro­gram, ve kte­rém nechy­bě­ly ani výjezdy aka­de­mi­ků do jeho mís­ta byd­liš­tě a indi­vi­du­ál­ní domá­cí výuka.

Jedním z cílů udě­lo­vá­ní Ceny Wernera von Siemense je, kro­mě moti­vo­vá­ní mla­dých talen­tů a upev­ňo­vá­ní pozi­tiv­ní­ho vzta­hu jejich i šir­ší veřej­nos­ti k vědě, pře­de­vším sna­ha dostat poznatky co nej­rych­le­ji do pra­xe. Svým roz­sa­hem, výší finanč­ních odměn a tra­di­cí pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší nezá­vis­lé ini­ci­a­ti­vy toho­to dru­hu v celé České republice.