Manželé Zemanovi mezi Osobnostmi roku 2016 Ústeckého kraje

Ve čte­nář­ské anke­tě Metropolu „Osobnost roku Ústeckého kra­je“ se za rok 2016 v kate­go­rii kul­tu­ra umís­ti­li také Petr a Martina Zemanovi, diri­gen­ti Ústeckého dět­ské­ho sbo­ru UJEP.

Akademici z Pedagogické fakul­ty UJEP, kon­krét­ně kated­ry výchov umě­ním, jsou spo­je­ni s Ústeckým dět­ským sbo­rem od roku 1998. Od roku 2011 sto­jí v jeho čele (PhDr. Petr Zeman, Ph.D., jako hlav­ní sbor­mis­tr, PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., jako mana­žer­ka sbo­ru). V roce 2011 se stal sbor Ústeckým dět­ským sbo­rem UJEP.

Ústecký dět­ský sbor vzni­kl v roce 1966. Za dobu své his­to­rie jím pro­šly stov­ky dětí, kte­ré díky sbo­ru pro­ži­ly krás­né chví­le spo­leč­né­ho zpí­vá­ní, kon­cer­to­vá­ní, ale také neo­pa­ko­va­tel­né zážit­ky díky kon­cert­ním výjezdům do zahra­ni­čí, kam by se ústec­ké děti jinak vel­mi těž­ko v minu­los­ti sami podí­va­ly. To vše je však neod­mys­li­tel­ně spo­je­no s obrov­skou pra­cí sbor­mis­trů a mana­žé­rů sbo­ru. Jejich prá­ce s mlá­de­ží zaslu­hu­je obdiv a úctu.

V roce 2016 měl Ústecký dět­ský sbor UJEP, kro­mě květ­no­vé­ho kon­cert­ní­ho zájez­du v Itálii (Lucca, Pisa, Florencie),  na svém kon­tě tyto koncerty:

 1. 3. Zpíváme pro Tebe, 4. roč­ník bene­fič­ní­ho koncertu
 2. 3. Přímý pře­nos TV Barrandov
 3. 5. Výroční kon­cert k 50. výro­čí zalo­že­ní sboru
 4. 11. Zahájení adven­tu v Teplicích
 5. 11. „Ústecké Vánoce“ – zahá­je­ní adven­tu v Ústí nad Labem
 6. 12. Adventní kon­cert v Masarykově nemoc­ni­ci v Ústí n/L
 7. 12. „Ústecké Vánoce“ – vánoč­ní kon­cert u OC Fórum
 8. 12. Vánoční kon­cert ÚDS UJEP v Severočeském diva­dle Ústí n. L.
 9. 12. Vánoční hvězdy Vladimíra Hrona v Kulturním domě Ústí n. L.
 10. 12. Koncert na Výstavě bet­lé­mů v Kostele Nanebevzetí p. Marie
 11. 12. „Ústecké Vánoce“ – vánoč­ní kon­cert u Magistrátu Ústí n. L.

Potěšila nás již samot­ná nomi­na­ce a oce­ně­ní si vel­mi váží­me, přes­to­že jsme nezís­ka­li příč­ku nej­vyš­ší,“ říká hlav­ní sbor­mis­tr ÚDS dr. Petr Zeman: „Velkým pří­no­sem pro nás byla i mož­nost vystou­pit se sbo­rem při samot­ném vyhlá­še­ní výsled­ků v Clarion Congress Hotelu, kde se děti před­sta­vi­ly jiné­mu pub­li­ku, než na kte­ré jsou zvyk­lé, a vstou­pi­li jsme tak do pově­do­mí šir­ší­ho okru­hu poslu­cha­čů v mís­tě naše­ho půso­be­ní. Pořadatelům anke­ty a všem, kte­ří pro nás hla­so­va­li, upřím­ně děku­je­me,“ dodá­va­jí man­že­lé Zemanovi.

Slavnostní vyhlá­še­ní výsled­ků anke­ty časo­pi­su Metropol Osobnost roku Ústeckého kra­je pro­běh­lo dne 15. 2. 2017 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem, kde záro­veň Ústecký dět­ský sbor UJEP vystou­pil. Více o sbo­ru na: (uds.ujep.cz)

V kate­go­rii kul­tu­ra zís­kal nej­ví­ce hla­sů Antonín Moravec, absol­vent ústec­ké Pedagogické fakul­ty,  kte­rý je auto­rem pro­jek­tů Malá Paříž a Malý Hamburk, v loň­ském roce i Děčín. Každou nedě­li odpo­led­ne v obdo­bí čer­ven až září se zde kona­jí hudeb­ní vystou­pe­ní sólis­tů a regi­o­nál­ních kapel. V roce 2016 se tak usku­teč­ni­lo 54 malých hudeb­ních multi­žán­ro­vých festivalů.