Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2017

Byla zve­řej­ně­na výzva pro podá­vá­ní žádos­tí o finanč­ní pod­po­ru v roce 2017 na násle­du­jí­cí akti­vi­ty v rám­ci pod­po­ry mezi­ná­rod­ní spolupráce:

  • výjezdy aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem pří­pra­vy a rea­li­za­ce spo­leč­ných stu­dij­ních programů
  • stu­di­um stu­den­tů zahra­nič­ních part­ner­ských vyso­kých škol na UJEP vytvo­ře­ním e-lear­ni­no­vých kur­zů v cizím jazyce
  • aktiv­ní umě­lec­kou a spor­tov­ní repre­zen­ta­ci UJEP v zahraničí
  • stu­di­um zahra­nič­ních stu­den­tů z part­ner­ských vyso­kých škol na UJEP
  • výjezdy pra­cov­ní­ků UJEP za úče­lem pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce s part­ner­ský­mi vyso­ký­mi ško­la­mi v zahraničí
  • zatrak­tiv­ně­ní výu­ky a při­blí­že­ní stu­den­tům teo­rie do pra­xe for­mou exkur­zí, výstav apod.

Více infor­ma­cí zde.