Stipendia pro studijní program MBA na University of Cyprus

Nabíd­ka sti­pen­dií pro stu­dij­ní pro­gram MBA na Uni­ver­si­ty of Cyprus. Ško­la nabí­zí pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018 cel­kem 3 sti­pen­dia spe­ci­ál­ně pro ucha­ze­če z Čes­ké repub­li­ky, z toho 1 sti­pen­di­um spo­čí­va­jí­cí v úpl­ném pro­mi­nu­tí škol­né­ho a 2 sti­pen­dia spo­čí­va­jí­cí v pro­mi­nu­tí polo­vi­ny škol­né­ho. Uzá­věr­ka při­jí­má­ní při­hlá­šek: 31. 3. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.