České centrum Sofie — stáž

Čes­ké cen­t­rum Sofie hle­dá pra­cov­ní­ky na stáž se zamě­ře­ním na foto­gra­fie a gra­fic­ké prá­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.