Titul doctor honoris causa byl předán prof. Kohákovi

Ve čtvr­tek 9. 3. 2017 byl ve 14:00 h v Císařském sále Muzea měs­ta Ústí n. L. pře­dán titul „doc­tor hono­ris causa“ prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D.

Udělení čest­né­ho aka­de­mic­ké­ho titu­lu reflek­tu­je na vel­ké záslu­hy prof. Koháka o čes­kou filo­zo­fii a čes­ko­slo­ven­skou i čes­kou demo­kra­cii, kte­rou roz­ví­jel a pod­po­ro­val v rám­ci své aka­de­mic­ké i občan­ské čin­nos­ti doma i v USA.

Tento titul UJEP udě­li­la na návrh filo­zo­fic­ké fakul­ty. „Přínos prof. Koháka tkví zejmé­na v tom, že se sou­stav­ně zabý­val čes­kou filo­zo­fií, nej­ví­ce Masaryka, Rádla a Patočky, i v době své emi­gra­ce a zpro­střed­ko­val ji ang­lo­a­me­ric­ké­mu svě­tu,“ uved­la Michaela Hrubá, děkan­ka FF UJEP.

prof. Erazim Kohák, Ph.D.

Prof. Kohák půso­bil na uni­ver­zi­tě v Bostonu a po svém návra­tu do Čech v roce 1990 na FF UK v Praze. Věnoval se feno­me­no­lo­gii, obzvláš­tě však morál­ní filo­so­fii, eti­ce a eko­lo­gic­ké eti­ce. Jeho kni­ha s názvem Zelená sva­tozář pat­ří k základ­ním tex­tům envi­ron­men­tál­ní filo­zo­fie a eti­ky. Mezi jeho žáky pat­ří před­ní ústeč­tí filo­zo­fo­vé Vlasta Christovová a Martin Šimsa.

Více infor­ma­cí najde­te v tis­ko­vé zprávě.

Fotogalerie