Letní škola Universidade da Coruña s možností stipendia

Universidade da Coruña pořá­dá ve dnech 31. 7. – 18. 8. 2017 let­ní ško­lu. Více infor­ma­cí zde. Uzávěrka: 30. 6. 2017. K účas­ti na mezi­ná­rod­ní let­ní ško­le lze zís­kat sti­pen­di­um pokrý­va­jí­cí škol­né, uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní. Uzávěrka: 9. 6. 2017. Více infor­ma­cí zde.