Kurz bulharského jazyka v Bulharsku

Pozván­ka na kurz bul­har­ské­ho jazy­ka v létě 2017 v Bul­har­sku, kte­rý pořá­dá Sofij­ská uni­ver­zi­ta sv. Kli­men­ta Ochrid­ské­ho v ter­mí­nu 16. 7. — 5. 8. 2017. K dis­po­zi­ci jsou 4 mís­ta. Uzá­věr­ka: 12. 4. 2017.

Podá­ní při­hláš­ky:

1/ ško­lou potvr­ze­ný Návrh na vyslání/Žádost o při­zná­ní sti­pen­dia - zde

2/ for­mu­lář při­hláš­ky do Sofie  — zde

3/ pří­lo­hy dle sezna­muzde

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.