Krátkodobá stipendia DAAD

Nabíd­ka krát­ko­do­bých sti­pen­dií DAAD:

  • Výzkum­ná sti­pen­dia pro dok­to­ran­dy a mla­dé věd­ce v dél­ce 1–6 měsí­ců (tzv. Kurz­sti­pen­di­en)
  • Výzkum­né poby­ty pro vyso­ko­škol­ské uči­te­le a věd­ce (v dél­ce 1–3 měsí­ce)
  • Pra­cov­ní poby­ty pro vyso­ko­škol­ské uči­te­le a věd­ce v oblas­ti archi­tek­tu­ry a umě­ní (v dél­ce 1–3 měsí­ce)
  • Nová pozvá­ní pro býva­lé sti­pen­dis­ty (v dél­ce 1–3 měsí­ce)

Uzá­věr­ka: 1. 5. 2017 (vzta­hu­je se na poby­ty, kte­ré by se měly usku­teč­nit v inter­va­lu od pro­sin­ce roku 2017 do květ­na roku 2018)

Žádost o sti­pen­di­um včet­ně všech pří­loh se ode­vzdá­vá v elek­tro­nic­ké podo­bě do por­tá­lu DAAD a v tiš­tě­né podo­bě na adre­su AIA DZS. K por­tá­lu DAAD se lze dostat přes vyhle­dá­va­cí data­bá­zi sti­pen­dií zde.

Kom­plet­ní tex­ty výbě­ro­vé­ho říze­ní najde­te na webu www.daad.cz v sek­ci Sti­pen­dia — Sti­pen­dia DAAD.