Stipendijní pobyty v Korejské republice

Nabíd­ka 7 sti­pen­dij­ních míst  k absol­vo­vá­ní let­ní­ho kur­su korej­šti­ny 2017 v Korej­ské repub­li­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.