Stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty

V rám­ci Národního sti­pen­dij­ní­ho pro­gra­mu Slovenské repub­li­ky byla vyhlá­še­na nová výzva k podá­vá­ní žádos­tí o sti­pen­dia na stu­dij­ní, výzkum­né a před­náš­ko­vé poby­ty v aka­de­mic­kém roce 2017/2018.

Stipendia jsou urče­na pro stu­den­ty dru­hé­ho stup­ně vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia – magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho a pro aka­de­mic­ké, výzkum­né a umě­lec­ké pra­cov­ní­ky z České repub­li­ky. Stipendium pokrý­vá život­ní nákla­dy na ten­to pobyt.

O sti­pen­di­um se mohou uchá­zet obča­né České repub­li­ky půso­bí­cí v ČR nebo v zahra­ni­čí (s výjim­kou Slovenska) a záro­veň obča­né dal­ších vybra­ných zemí, kte­ří půso­bí v České republice.

Uzávěrka pro podá­vá­ní žádos­tí: 30. 4. 2017 od 16:00. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.