Jedním tahem a Pastel zářivý

Výstava v Podřipském muzeu před­sta­vu­je výtvar­nou tvor­bu osm­nác­ti nad­še­ných účast­ní­ků roud­nic­kých kur­zů „Jedním tahem“ a „Pastel záři­vý“. Jsou sdru­že­ni pod Univerzitou tře­tí­ho věku UJEP a peda­go­gic­ky je vedou Mgr. Gabriela Váchová a Mgr. Vladimíra Drahozalová.

Návštěvníci ve výstav­ním pro­sto­ru zhléd­nou výtvar­ná díla, kte­rá vzni­ka­la během dvou let v rám­ci výtvar­ných kur­zů rea­li­zo­va­ných v pro­sto­rech Ateliéru VÝTVARKA v Roudnici nad Labem. Ten kur­zis­tům z Univerzity tře­tí­ho věku posky­tu­je tvůr­čí zázemí.

Malířský kurz „Pastel záři­vý“ pod vede­ním Mgr. Vladimíry Drahozalové navště­vu­je devět frek­ven­tan­tů, kte­ří si po dva roky osvo­ju­jí tech­ni­ku pas­te­lu. „Již čtvr­tým semestrem se sezna­mu­jí s pas­te­ly. V teo­re­tic­ké čás­ti pro­ni­ka­jí do zákla­du zna­los­tí o kom­po­zi­ci a bar­vách. V hlav­ní prak­tic­ké čás­ti si osvo­ju­jí tech­ni­ku suché­ho i ole­jo­vé­ho pas­te­lu, od ski­co­vá­ní, šra­fo­vá­ní, barev­ných lazur, až po vyu­ži­tí méně zná­mých kom­bi­no­va­ných tech­nik. Objevují tak skry­té a pře­kva­pi­vé mož­nos­ti této zají­ma­vé tech­ni­ky,“ říká lek­tor­ka kur­zu Vladimíra Drahozalová.

Dalších devět vysta­vu­jí­cích stu­den­tů-seni­o­rů před­sta­vu­je své prá­ce vytvo­ře­né v kur­zu „Jedním tahem“, kte­rý se věno­val kresbě a zákla­dům dal­ších malíř­ských tech­nik. „V kur­zu stu­den­ty sezna­mu­je­me s tra­dič­ní­mi i netra­dič­ní­mi tech­ni­ka­mi kres­by. Postupně jsme pro­šli tech­ni­ku kres­by tuž­kou i uhlem, pero­kresbu i kali­gra­fii, vyzkou­še­li jsme pas­tel, akva­re­lo­vé pas­tel­ky i kali­gra­fic­ké fixy. Také jsme se dotkli zákla­dů někte­rých gra­fic­kých tech­nik,“  upřes­ni­la lek­tor­ka kur­zu Gabriela Váchová.

Každý z účast­ní­ků výsta­vy se před­sta­ví na samot­ném pane­lu výbě­rem pra­cí ze své­ho dvou­le­té­ho půso­be­ní ve výtvar­ných kur­zech Univerzity tře­tí­ho věku UJEP.

Výstava Jedním tahem a pas­tel záři­vý potr­vá od 5. dub­na až do 3. červ­na 2017. Slavnostní zahá­je­ní výsta­vy pro­běh­lo ve stře­du 5. dub­na v 15: 00 h.