UJEP bude spolupracovat s ústeckým basketem

Dalším part­ne­rem UJEP při spo­lu­prá­ci v oblas­ti spor­tov­ních akti­vit bude Basketbalový klub Sluneta. Dne 7. 4. 2017 byla v tom­to smys­lu pode­psá­na smlou­va o vzá­jem­né spolupráci.

Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Martin Balej, a gene­rál­ní mana­žer Basketbalového klu­bu Ústí nad Labem a Basketbalového klu­bu Ústí nad Labem , z. s., Tomáš Hrubý, se smluv­ně zavá­za­li k pod­po­ře a spo­lu­prá­ci v oblas­tech bio­me­cha­ni­ky, zdra­vo­vě­dy, mar­ke­tingu, desig­nu, peda­go­gic­ko-tre­nér­ské a dal­ších tvůr­čích čin­nos­tí smě­řu­jí­cích k cel­ko­vé­mu zlep­šo­vá­ní spor­tov­ních akti­vit a zvy­šo­vá­ní kva­li­ty živo­ta v regionu.

Ústecká uni­ver­zi­ta vyu­ži­je svých odbor­ných kapa­cit ve pro­spěch klu­bu např. pro­vá­dě­ním kaž­do­roč­ní dia­gnos­ti­ky týmů U12, U13, U14, U15, U17, U19 a týmu A muž­stva na spe­ci­a­li­zo­va­ném dia­gnos­tic­kém pra­co­viš­ti kated­ry těles­né výcho­vy a spor­tu peda­go­gic­ké fakul­ty. Klubu nápo­moc­na může být uni­ver­zi­ta také v oblas­ti gra­fic­ké­ho a vizu­ál­ní­ho desig­nu jeho pro­pa­gač­ních akti­vit či desig­nu klu­bo­vé­ho tex­ti­lu hrá­čů a mana­že­rů. Převážná část spo­lu­prá­ce bude záro­veň zamě­ře­na do oblas­ti kon­zul­tač­ní, mar­ke­tingo­vé, psy­cho­lo­gic­ké­ho pora­den­ství či zpra­co­vá­ní ana­lýz. Na fakul­tě zdra­vot­nic­kých stu­dií bude hrá­čům týmů nabíd­nu­ta ana­lý­za pohy­bu, srdeč­ní čin­nos­ti při dáv­ko­vá­ní fyzic­ké zátě­že nebo vyšet­ře­ní plic­ních funkcí.

Basketbalový klub se do spo­lu­prá­ce s UJEP v odbor­né oblas­ti zapo­jí zejmé­na vede­ním semi­nár­ních, baka­lář­ských a magis­ter­ských pra­cí s tema­ti­kou bio­me­cha­ni­ky, zdra­vo­vě­dy, mar­ke­tingu, mar­ke­tingo­vé­ho desig­nu a didak­ti­ky spor­tov­ní­ho tré­nin­ku. S UJEP může spo­lu­pra­co­vat také na kon­krét­ních pro­jek­tech výzku­mu nebo prak­tic­ké­ho měře­ní tré­nin­ko­vých dat a jiných fyzi­o­lo­gic­kých výstu­pů. Společně mohou také orga­ni­zo­vat odbor­né  spor­tov­ní worksho­py, a to pře­de­vším pro šir­ší spor­tov­ní (bas­ket­ba­lo­vou) veřej­nost. V nepo­sled­ní řadě bas­ket­ba­lo­vý klub Sluneta pod­po­ří stu­den­ty a zaměst­nan­ce UJEP v podo­bě vol­ných vstu­pe­nek na vyti­po­va­ná utká­ní jejich „A“ týmu.

Za navá­zá­ní dal­ší­ho smluv­ní­ho kon­tak­tu s ústec­kým spor­tov­ním klu­bem jsem vel­mi rád. Plním tak slib, kte­rý jsem si dal při zvo­le­ní do pozi­ce rek­to­ra – umož­nit stu­den­tům i zaměst­nan­cům UJEP roz­ví­jet vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty a vytvo­řit jim k tomu pro­stor i pod­mín­ky, a záro­veň pro­po­jit UJEP co nej­ví­ce s míst­ní­mi orga­ni­za­ce­mi a insti­tu­ce­mi,“ říká rek­tor Martin Balej.