Letní škola — Bayreuth International Summer School

Pozván­ka na let­ní ško­lu — Sum­mer Scho­ol 2017 v Bay­re­u­thu, kte­rá zahr­nu­je níže uve­de­né obo­ry:

Uzá­věr­ka: 30. 4. 2017.