Letní škola — Bauhaus Summer School

Pozván­ka na let­ní ško­lu “Bau­haus Sum­mer Scho­ol”, kte­rá se bude konat od 6. 8. do 1. 9. 2017. Letos nabí­zí více než 15 kur­zů v těch­to oblas­tech:

  • Archi­tectu­re & Urba­nism
  • Art & Design
  • Envi­ron­ment & Engi­nee­ring
  • Lan­gu­ages

Uzá­věr­ka pro spe­ci­ál­ní kur­zy: 1. 5. 2017, uzá­věr­ka pro jazy­ko­vé kur­zy: 15. 6. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde či zde a zde.