Pozvánka na Erasmus+ Festival

Pozván­ka na Eras­mus+ fes­ti­val, kte­rý se bude konat v úte­rý 18. 4. 2017 od 14 h do 22 h.

Těšit se může­te na hudeb­ní vystou­pe­ní Jaku­ba Děka­na, Last Stati­on či Stu­dent­ské kape­ly. Pre­zen­ta­ce stu­dent­ských výjez­dů do zahra­ni­čí budou dopl­ně­ny ochut­náv­kou zahra­nič­ní kuchy­ně. V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu může­te kro­mě jiné­ho shléd­nout i výsta­vu fotek stu­den­tů, kte­ří již mají za sebou pozi­tiv­ní zku­še­nost se stu­di­em v zahra­ni­čí prá­vě díky pro­gra­mu Eras­mus+

Vstup je zdar­ma, tak nevá­hej­te a přijď­te se s námi poba­vit.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.