University of Žilina — stáž

Nabíd­ka prak­tic­ké stá­že na Uni­ver­si­ty of Žili­na (Facul­ty of Huma­ni­ties, Depart­ment of Eng­lish Lan­gu­age and Lite­ra­tu­re). Začá­tek stá­že: září 2017. Mini­mál­ní dél­ka 3 měsí­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.