Kurz španělštiny

Cen­t­re of Lan­gu­ages of the Uni­ver­si­da­de de Vigo pořá­dá kurz špa­něl­šti­ny, kte­rý se bude konat od 12. 6. do 21. 7. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.