České centrum Miláno — stáž

Čes­ké cen­t­rum Milá­no hle­dá stážistu/stážistku na obdo­bí  září — pro­si­nec 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.