Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – stipendijní pobyty v Japonsku

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy infor­mu­je o nabíd­ce sti­pen­dij­ních poby­tů v Japonsku s nástu­pem v roce 2018 posky­to­va­ných na zákla­dě mezi­ná­rod­ní smlou­vy. Jedná se o níže uve­de­né typy:

– Postgraduální sti­pen­dia v dél­ce 18–24 měsíců 

– Stipendia k absol­vo­vá­ní vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia v Japonsku 

Protože japon­ská stra­na poža­du­je pře­dá­ní při­hlá­šek pro­střed­nic­tvím Ministerstva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, zájem­ci musí doru­čit vypl­ně­né při­hláš­ky s pří­lo­ha­mi (v ang­lič­ti­ně nebo japon­šti­ně) na adre­su: Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, odbor mezi­ná­rod­ních vzta­hů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Uzávěrka: 19. 5. 2017 do 12.00. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.