Stipendijní pobyty v Itálii

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy infor­mu­je o nabíd­ce sti­pen­dij­ních poby­tů v Itá­lii posky­to­va­ných na zákla­dě mezi­ná­rod­ní smlou­vy.   Pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018 bylo pro Čes­kou repub­li­ku vyčle­ně­no 36 měsí­ců. Uzá­věr­ka pro podá­ní on-line při­hlá­šek na strán­kách MAECI: 10. 5. 2017 . Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde, zde a zde.