UJEP zavádí vzdělávací program SAP University Alliences

Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zavá­dí jako prv­ní vyso­ká ško­la v České repub­li­ce do výu­ky vzdě­lá­va­cí pro­gram SAP University Alliances. AGC Flat Glass Czech a. s., Klub zaměst­na­va­te­lů ČR a SAP spo­leč­ně při­ná­še­jí  fakul­tě nástroj, kte­rý jí umož­ní vysly­šet poža­dav­ky zaměst­na­va­te­lů i absol­ven­tů na zave­de­ní prak­tic­ké výu­ky moder­ních technologií.

Vzdělání je klí­čem k ino­va­cím a soci­ál­ní­mu pokro­ku. To je důvod, proč Univerzita J. E. Purkyně dlou­ho­do­bě pod­po­ru­je vzdě­lá­va­cí pro­jek­ty. Jedním z nich je i pro­gram SAP University Alliances (UA), jenž pod­po­ru­je vzdě­lá­vá­ní zamě­ře­né na pra­xi a budouc­nost. Umožňuje při­tom lek­to­rům a stu­den­tům po celém svě­tě pří­stup k nej­mo­der­něj­ším tech­no­lo­giím SAP.

Tento pro­gram je určen pro vyso­ké ško­ly, uni­ver­zi­ty a odbor­né ško­ly, kte­ré chtě­jí inte­gro­vat soft­ware spo­leč­nos­ti SAP do svých stu­dij­ních plá­nů,“ říká per­so­nál­ní ředi­tel AGC Flat Glass Czech, a. s., PaedDr. Libor Sehnal.

Vybraná uni­ver­zit­ní kom­pe­tenč­ní cen­t­ra (UCC) jsou zod­po­věd­ná za chod, údrž­bu a tech­nic­kou pod­po­ru řeše­ní SAP. Pracují jako posky­to­va­te­lé apli­kač­ních slu­žeb pro ostat­ní čle­ny pro­gra­mu UA. „Navíc SAP pod­po­ru­je peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky tím, že posky­tu­je roz­lič­ná ško­le­ní a širo­kou pale­tu učeb­ních mate­ri­á­lů pro výu­ku a semi­ná­ře,“ dopl­ňu­je za SAP ČR  Mgr. Jan Renc, Solution Architect SAP.

Vedle toho je důraz kla­den také na vzá­jem­nou pod­po­ru mezi vzdě­lá­va­cí­mi insti­tu­ce­mi, prů­mys­lo­vý­mi part­ne­ry a dal­ší­mi sub­jek­ty, kte­ré se zají­ma­jí o apli­ka­ci soft­wa­ru SAP ve výu­ce, výzku­mu a spo­leč­ných ino­va­cích. Sociální sítě, stu­dent­ské kon­fe­ren­ce či spo­leč­né pro­jek­ty jsou jen někte­rý­mi pří­kla­dy z této sféry.

V sou­la­du se stra­te­gic­ký­mi plá­ny UJEP pro­bí­há od pod­zi­mu 2016 na uni­ver­zi­tě, ve spo­lu­prá­ci s AGC Flat Glass Czech a. s., a Klubem zaměst­na­va­te­lů ČR, pilot­ní pro­jekt, jehož cílem je člen­ství UJEP v pro­gra­mu SAP University Alliances.

UJEP je tak v tuto chví­li jedi­nou čes­kou vzdě­lá­va­cí insti­tu­cí, jež je plno­hod­not­ným čle­nem toho­to celo­svě­to­vé­ho pro­gra­mu spo­leč­nos­ti SAP.

V sou­čas­né době pro­bí­há uza­ví­rá­ní pří­sluš­ných smluv s tím, že už pro zim­ní semestr 2017/2018 bude pro stu­den­ty FSE vypsán prv­ní pilot­ní kurz se zamě­ře­ním na SAP. Náš pro­jek­to­vý tým úzce spo­lu­pra­cu­je s kom­pe­tenč­ním cen­t­rem uni­ver­zi­ty v Magdeburgu, jež bude pro stu­dij­ní úče­ly posky­to­vat uni­ver­zi­tě apli­kač­ní služ­by SAP,“ uvá­dí děkan FSE RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Aplikace a služ­by spo­leč­nos­ti SAP pomá­ha­jí více než 345 000 zákaz­ní­ků po celém svě­tě v dosa­ho­vá­ní vyš­ších zis­ků, v udr­ži­tel­ném růstu a v při­způ­so­bo­vá­ní se aktu­ál­ním potře­bám. V České repub­li­ce řeše­ní SAP pou­ží­vá již více než 1 300 zákaz­ní­ků z oblas­ti pod­ni­ků, finanč­ních insti­tu­cí a orga­ni­za­cí veřej­né sprá­vy. Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká UJEP zavá­dí výu­ku pod­ni­ko­vé­ho sys­té­mu SAP pro stu­den­ty obo­rů Ekonomika a manage­ment, Hospodářská poli­ti­ka a sprá­va i Sociální práce.

V rám­ci růz­ných kur­zů se stu­den­ti sezná­mí s nej­no­věj­ší­mi pod­ni­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi SAP a nau­čí se zákla­dy prá­ce s nimi, což jim umož­ní lep­ší uplat­ně­ní na trhu prá­ce,“ vysvět­lu­je význam imple­men­ta­ce toho­to pro­jek­tu pro UJEP děkan Koutský.

Strategickým cílem UJEP je vytvá­řet pod­mín­ky pro roz­voj uni­ver­zi­ty jako význam­né stře­do­ev­rop­ské vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce, roz­ví­jet zna­lost­ní, vědec­ký, kul­tur­ní a spor­tov­ní poten­ci­ál Ústeckého kra­je, a vytvá­řet tak z naše­ho regi­o­nu atrak­tiv­ní mís­to pro stu­di­um, prá­ci a život. Za zce­la pri­o­rit­ní pova­žu­ji změ­nu stu­dij­ních plá­nů pro potře­by prů­mys­lu, tzn. obo­ha­ce­ní stu­dij­ních plá­nů o moder­ní tren­dy, což UJEP odli­ší od ostat­ních vyso­kých škol v očích sou­čas­ných i budou­cích stu­den­tů,“ uve­dl rek­tor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Zajištěním odbor­né spo­lu­prá­ce s prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky, jako je AGC, či s pro­fes­ní­mi sdru­že­ní­mi, jako je Klub zaměst­na­va­te­lů ČR,  chce uni­ver­zi­ta lépe při­pra­vo­vat své poslu­cha­če na pře­chod do budou­cí­ho zaměst­ná­ní, a záro­veň tak i roz­ví­jet výzkum­ný poten­ci­ál školy.

Studentům a vyso­kým ško­lám dlou­ho­do­bě nabí­zí­me mož­nos­ti vzá­jem­né spo­lu­prá­ce a to nejen ve for­mě kla­sic­kých exkur­zí, témat baka­lář­ských a diplo­mo­vých pra­cí či ve for­mě let­ních bri­gád. Nově se jed­ná i o mož­nos­ti zís­ká­ní pra­xe v prů­bě­hu stu­dia ve Středisku Evropských sdí­le­ných slu­žeb, kte­ré se nachá­zí v Teplicích a zpra­co­vá­vá účet­ní a dal­ší dokla­dy evrop­ské sku­pi­ny AGC. Studenti tak mají mož­nost zís­kat prak­tic­ké zku­še­nos­ti v moder­ním tech­no­lo­gic­kém záze­mí spo­leč­nos­ti AGC nejen v oblas­ti výro­by, ale i v dal­ších oblas­tech, a zvý­šit tak šan­ci své­ho uplat­ně­ní na trhu prá­ce po skon­če­ní stu­dia. Propojujeme tak aka­de­mic­ké pro­stře­dí uni­ver­zi­ty s prů­mys­lo­vou sfé­rou a v podo­bě toho­to i dal­ších běží­cích pro­jek­tů, jako je např. spo­lu­prá­ce FK Teplice s UJEP v oblas­ti zdra­vot­ní­ho tes­to­vá­ní našich doros­te­nec­kých hrá­čů, se sna­ží­me o dal­ší vzá­jem­né při­blí­že­ní a pocho­pe­ní potřeb obou stran,“ oko­men­to­val během tis­ko­vé kon­fe­ren­ce zave­de­ní SAP do výu­ky Ing. Pavel Šedlbauer, před­se­da před­sta­ven­stva AGC Flat Glass Czech a. s.

AGC poskyt­ne odbor­né kapa­ci­ty z řad svých zaměst­nan­ců s odbor­ný­mi a záro­veň prak­tic­ký­mi zna­lost­mi obo­ru. Ti budou spo­lu­pra­co­vat se stu­den­ty for­mou pra­xí a kon­zul­ta­cí a pod jejich dohle­dem budou mít stu­den­ti mož­nost pra­co­vat a zís­ká­vat zna­los­ti  pří­mo v pro­sto­rách spo­leč­nos­ti za vyu­ži­tí jejích tech­nic­kých zaří­ze­ní, vyba­ve­ní a záze­mí k rea­li­za­ci zadá­ní témat diplo­mo­vých a baka­lář­ských prací.

Pan Pedro Gomez z Klubu zaměst­na­va­te­lů ČR k nové­mu roz­ší­ře­ní osnov výu­ky říká: „Klub zaměst­na­va­te­lů ČR dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je se stát­ní­mi i pri­vát­ní­mi vyso­ký­mi ško­la­mi. Nyní jsme dospě­li k bodu, kdy v pra­xi pro­ka­zu­je­me, že spo­lu­prá­ce prů­mys­lo­vých pod­ni­ků a vyso­kých škol je ces­tou, jak řešit dlou­ho­do­bý nedo­sta­tek vzdě­la­ných odbor­ní­ků. Rozhodli jsme se neče­kat na to, zda se situ­a­ce vyře­ší sama, ale aktiv­ně ke vzni­ku podob­ných pro­jek­tů při­spí­vat.

 „Mým cílem je z uni­ver­zi­ty budo­vat kva­lit­ní, efek­tiv­ní a zejmé­na jed­not­nou vzdě­lá­va­cí insti­tu­ci, kte­rá je kon­ku­ren­ce­schop­ná v národ­ním i mezi­ná­rod­ním srov­ná­ní,“ uza­ví­rá rek­tor doc. Balej.

Fotografie:  Z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce dne 11. 5. 2017; zle­va J. Renc, J. Koutský, M. Balej, P. Šedlbauer, L. Sehnal, P. Gomez, J. Šiková; autor Josef Růžička