Univerzitní festival se rozjíždí

Ve dnech 17. a 18. květ­na pořá­dá ústec­ká uni­ver­zi­ta dru­hý roč­ník uni­ver­zit­ní­ho fes­ti­va­lu Dny vědy a umě­ní. Velkolepě poja­tá akce obsa­dí ve dvou dnech Kostelní náměs­tí u OC Forum i Hraničář. 

Akce s dva­nác­ti­le­tou tra­di­cí před­sta­ví uni­ver­zit­ní tým veřej­nos­ti v plné sesta­vě všech osmi fakult a Vědecké knihov­ny UJEP. Do dvou dnů uni­ver­zi­ta shro­máž­di­la vše zají­ma­vé, čím se fakul­ty zao­bí­ra­jí, a sesta­vi­la pro­gram toho nej­lep­ší­ho, co může ven­ku i v před­náš­ko­vých sálech ukázat.

Ve stře­du, 17. květ­na, od 10:00–18:00 h, bude pro­bí­hat před OC Fórum v Ústí nad Labem uni­ver­zit­ní fes­ti­val. Pro Kostelní náměs­tí je při­pra­ven sku­teč­ně nabi­tý vědec­ko-popu­lár­ní pro­gram, kte­rý dopl­ní zábav­ní stage. Ta nabíd­ne kape­ly, box, sbo­ry, šerm, che­mic­ké poku­sy, bike­t­rial, Freedom, zají­ma­vé roz­ho­vo­ry s účast­ní­ky Univerzity tře­tí­ho věku či orga­ni­zá­to­ry Teen Age Univerzity a pou­ta­vou popu­la­ri­za­ci vědec­kých i nevě­dec­kých témat.

Hlavní pro­gram fes­ti­va­lu je sou­stře­děn do deví­ti stán­ků kolem OC Forum. Tady fakul­ty před­ve­dou, čemu se věnu­jí a co umí nej­lé­pe. Většinu z toho si na mís­tě bude mož­né vyzkou­šet, osa­hat nebo pro­žít na vlast­ní kůži,“ říká Michal Červenka, hlav­ní orga­ni­zá­tor festivalu.

O zába­vu nebu­de nou­ze, neboť v dopro­vod­ných zónách bude mož­né sle­do­vat a zkou­šet bike­t­ri­a­lo­vé exhi­bi­ce, šer­míř­ské zápa­sy, psy­cho­mo­to­ric­ké legrác­ky či zábav­nou leh­ko­at­le­tic­kou dráhu. Festival se také neo­be­jde bez balón­ků, bez nichž žád­ná akce není pořád­nou akcí.

Pro milov­ní­ky pří­rod­ních a tech­nic­kých věd bude při­pra­ve­no pozo­ro­vá­ní Slunce, expe­ri­men­ty s vaku­em, Leonardův most, che­mic­ké poku­sy, robo­ti a ukáz­ky jejich pro­gra­mo­vá­ní, exkur­ze do nanosvě­ta či DNA.

Tělo a jeho doved­nos­ti je dal­ší okruh „vědy“, jejíž širo­ký záběr bude pre­zen­to­ván napří­klad simu­la­cí han­di­ca­pu, tes­ty zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu a INBODY měře­ním, na komu­ni­ka­ci s kojen­cem, ang­lic­kým twis­te­rem, psy­cho­mo­to­ric­ký­mi akti­vi­ta­mi, zkouš­ka­mi těho­ten­ské­ho sta­vu nebo ukáz­ka­mi správ­né resuscitace.

V oblast Her a spor­tů uni­ver­zi­ta při­pra­vi­la ori­en­tač­ní běh, body­pump exhi­bi­ce, šif­ry, (z)vážení knih, hla­vo­la­my, piškvor­ky, sudo­ku, hle­dá­ní mate­ma­ti­ky… v pří­pa­dě pří­z­ni­vé­ho poča­sí pro­běh­nou ukáz­ky prá­ce s dronem.

V kate­go­rii Umění budou na mís­tě gra­fic­ké a komik­so­vé díl­ny, foto­a­te­li­é­ry, ukáz­ky umě­ní v rukách stu­den­tů apod.

Ostatní ze svě­ta UJEP“ při­ve­ze na Kostelní náměs­tí ter­moka­me­ru a 3D tisk, vir­tu­ál­ní sva­řo­vá­ní, uká­že, jak pře­psat jmé­no do cyri­li­ce, nabíd­ne stře­do­vě­ké cuk­ro­ví, uká­že zka­me­ně­li­ny a arte­fak­ty z cest. Nebude chy­bět Chill out zóna.

Čtvrtek, 18. květ­na, je sou­stře­děn do býva­lé­ho kina Hraničář, kde UJEP po loň­ském úspě­chu opět nabíd­ne veřej­nos­ti zdar­ma před­náš­ky špič­ko­vých odbor­ní­ků. Program, kte­rý mode­ru­je Martin Kočárek, se roz­je­de v 16:20 h a před­sta­ví jed­ny z nej­lep­ších réto­rů z UJEP. Jejich výstu­py jsou při­pra­ve­ny tak, aby byly co mož­ná nej­za­jí­ma­věj­ší a aktu­ál­ně pří­nos­né. Které to budou?

Spolupráce mezi člověkem a robotem

(16:30 h)

Gustav Mistrík při­vá­dí téma umě­lé inte­li­gen­ce a její inter­ak­ce s člo­vě­kem v his­to­ric­ky význam­ném oka­mži­ku, kdy pře­chá­zí do nej­při­ro­ze­něj­ší podo­by – poro­zu­mě­ní lid­ské řeči. Na této úrov­ni se zce­la mění význam slo­va Robot. Co divá­ky čeká? To pro­zra­dí člo­věk, kte­rý sto­jí za vývo­jem robo­tic­ké­ho moz­ku METILA®.

Mikročipy – když se vám nano dostane do mozku

(cca 17:00 h)

Přednáška Jana Bendy je věno­vá­na jed­no­mu z nejmlad­ších psy­cho­lo­gic­kých obo­rů – nanopsy­cho­lo­gii. Jan Benda ve struč­nos­ti porov­ná­vá roz­dí­ly v čin­nos­ti moz­ku a počí­ta­če a pro­zra­dí, jak lze ovliv­nit lid­skou psy­chi­ku pomo­cí nano­či­pů či jaké jsou jejich výho­dy a rizi­ka pro dušev­ní život a soci­ál­ní vztahy.

Abychom mohli žít, musíme se hýbat

(cca 17:45 h)

Tereza Louková umí pou­ta­vě hovo­řit o tom, jak pro­po­jit psy­chi­ku a pohyb z hle­dis­ka jejich vyu­ži­tí v oblas­ti osob­nost­ní­ho roz­vo­je. Ukáže, jak je mož­né zvý­šit cit­li­vost k sobě samé­mu, své­mu tělu a uvést zdra­vé dušev­ní i těles­né pro­ce­sy do pohy­bu. Tereza ví, jak je důle­ži­té věno­vat pozor­nost sobě, své­mu tělu a respek­to­vat jeho potřeby.

Když se na svět díváte jinak, můžete třeba stopovat letadla

(cca 19:00 h)

Za Stanislavem Gálikem sto­jí vel­ký pří­běh. Když nara­zí­te na muže, kte­ré­ho tře­ba jen napadlo stop­nout si leta­dlo, máte jis­to­tu, že jeho před­náš­ka vás roz­hod­ně nudit nebu­de. Inspirativní muž, kte­ré­ho úspě­chy i neú­spě­chy v osob­ním i pro­fes­ním živo­tě nasmě­ro­va­ly na netra­dič­ní život­ní ces­tu, pro­zra­dí, proč vymě­nil svou úspěš­nou fir­mu za zaměst­na­nec­kou pra­cov­ní smlou­vu a stra­ven­ky a kde se dá najít prá­ce snů.

Tajný život banánu – alternativní potravinové sítě

(cca 19:40 h)

Vladan Hruška zamě­ří svo­ji pozor­nost na pro­ces glo­ba­li­za­ce, zejmé­na na to, jak pro­po­ju­je jed­not­li­vá mís­ta na pla­ne­tě a jak mezi nimi dochá­zí k nerov­no­měr­né­mu roz­dě­le­ní peněz. Taková pro­po­je­ní před­sta­ví jed­no­du­še na baná­nu. Ukáže, jaký podíl na cel­ko­vé ceně pro­duk­tu zůstá­vá v mís­tech kaž­dé­ho z člán­ků pou­ti baná­nu k zákazníkovi.

Politický extremismus a radikalismus dneška

(cca 20:20 h)

Jan Charvát se zabý­vá extré­mis­mem, radi­ka­lis­mem a popu­lis­mem, ter­mí­ny čas­to uží­va­ný­mi v médi­ích i na soci­ál­ních sítích. Zamyslí se, zda  mají tyto pojmy v sou­čas­nos­ti ješ­tě něja­ký význam, nebo jsou to už jen bez­ob­saž­né nálep­ky pou­ží­va­né v poli­tic­kém sou­pe­ře­ní. Uvidíte, že pohled poli­to­lo­gie na tuto věc, je nesmír­ně zajímavý.

Program a podrob­né infor­ma­ce nalez­ne­te na: dvu.ujep.cz

Univerzitní fes­ti­val Dny vědy a umě­ní 2017 pro­bí­há za finanč­ní pod­po­ry Ústeckého kraje.