Na UJEP proběhl seminář s ředitelem TA ČR

Pod zášti­tou prof. Jiřiny Jílkové, pro­rek­tor­ky pro vědu, hos­ti­la Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem semi­nář k pro­gra­mům Technologické agen­tu­ry ČR a k prak­tic­ké pří­pra­vě pro­jek­tů do vyhlá­še­ných veřej­ných sou­tě­ží. Připravila ho ve spo­lu­prá­ci s TA ČR a Inovačním cen­t­rem Ústeckého kra­je pro všech­ny tvůr­ce a řeši­te­le vědec­kých projektů.

Vzácnou návště­vu z Technologické agen­tu­ry ČR uví­ta­la na UJEP prof. Jílková a v úvo­du zdů­raz­ni­la vel­ký poten­ci­ál pro­gra­mů Technologické agen­tu­ry ČR pro roz­voj apli­ko­va­né­ho výzku­mu na UJEP i v celém regionu.

Přítomnost samot­né­ho ředi­te­le TA ČR, Ing. Luďka Knorra, byla pří­le­ži­tos­tí zís­kat aktu­ál­ní a přes­né infor­ma­ce z prv­ní ruky. Ing. Knorr před­sta­vil pro­gra­my, v rám­ci kte­rých v sou­čas­né době Technologická agen­tu­ra ČR nabí­zí finanč­ní pro­střed­ky na pod­po­ru vědy, výzku­mu, ino­va­cí a apli­kač­ní čin­nos­ti. Zároveň sezná­mil účast­ní­ky semi­ná­ře se zamě­ře­ním jed­not­li­vých pro­gra­mů a infor­mo­val o aktu­ál­ních pro­gra­mo­vých novin­kách: BETA 1, ZÉTA, ÉTA, THÉTA a Národní cen­t­ra kompetence.

Nové pro­gra­my blí­že před­sta­vil Ing. Marcel Kraus: „Program ZÉTA je zamě­ře­ný na pod­po­ru mla­dé výzkum­né gene­ra­ce a pro­gram ÉTA na spo­le­čen­ské výzvy, pří­le­ži­tos­ti 21. sto­le­tí a pro­po­jo­vá­ní v jed­no­tě a ve zna­los­tech, což sym­bo­li­zu­je sna­hu o pro­lo­me­ní bari­ér mezi obo­ry a vyu­ži­tí ino­vač­ní­ho poten­ci­á­lu“.

Pro tvůr­ce a řeši­te­le pro­jek­tů byla zají­ma­vá ta část semi­ná­ře, kdy byl před­sta­ven nový infor­mač­ní sys­tém, kte­rý již doká­že pokrýt všech­ny pro­ce­sy pro­jek­tu od pří­pra­vy pro­jek­to­vé žádosti, přes hod­no­ce­ní, až po díl­čí a závě­reč­né zprá­vy a jejich vyhodnocení.

Zdeněk Hušek, odbor­ný kon­zul­tant Inovačního cen­t­ra ÚK, před­sta­vil prak­tic­ké rady a postu­py, jak na pří­pra­vu projektů.

Podstatná část semi­ná­ře byla věno­vá­na dis­ku­si, otáz­kám a zku­še­nos­tem s řeše­ním a účast­ní­ci semi­ná­ře měli mož­nost na mís­tě kon­zul­to­vat své pro­jek­to­vé zámě­ry a roz­pra­co­va­né pro­jek­to­vé žádosti.

Fotografie: Účastníci semi­ná­ře; archiv UJEP