Nabídka účasti na zahraničních akcích

Nabíd­ku účas­ti na zahra­nič­ních akcích a dal­ší novin­ky z oblas­ti mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce, kte­rou nabí­zí por­tál Stu­dy in the Czech Repub­lic nalez­ne­te zde.