Seznamovák 2017

Přípravy sezna­mo­va­cí­ho poby­tu budou­cích stu­den­tů naší uni­ver­zi­ty jsou v plném prou­du. Okolí Máchova jeze­ra po roce zno­vu oži­je díky vel­ké team­bu­il­din­go­vé akci pro prvá­ky napříč celou UJEP. Vše se usku­teč­ní ve dvou bězích (tj. 29. 8. – 4. 9. a 4.–10. 9. 2017).

Samotný pro­gram při­pra­vu­je sku­pi­na nad­še­ných stu­den­tů i absol­ven­tů. Určit v něm nebu­dou chy­bět osvěd­če­né aktivity:

  • kaž­do­den­ní párty,
  • čtyř­kol­ky,
  • infor­mač­ní schůz­ky o stu­diu na UJEP,
  • team­bu­il­din­go­vé akti­vi­ty a hry,
  • ská­ka­cí boty,
  • paint­ball,
  • výle­ty,
  • míčo­vé hry,
  • akce na pláži,
  • kara­o­ke a spous­ta dalšího.

Zahájit vyso­ko­škol­ské stu­di­um je mož­né oprav­du mno­ha způ­so­by a ten­to sto­jí při­nejmen­ším za zvážení.

Více infor­ma­cí na: www.seznamovakujep.cz