Patentové právo z národní a mezinárodní perspektivy

Jak lze chrá­nit výsled­ky vědec­ké prá­ce a dušev­ní vlast­nic­tví v ČR, v Evropě a ve svě­tě, se dozvě­dě­li účast­ní­ci čes­ko-němec­ké­ho semi­ná­ře kona­né­ho na UJEP.

Pod zášti­tou prof. Jiřiny Jílkové, pro­rek­tor­ky pro vědu UJEP, se v rám­ci pro­jek­tu „Centrum transfe­ru tech­no­lo­gií UJEP a TU Dresden” dne 8. 6. 2017 usku­teč­nil v ústec­kém kam­pu­su semi­nář na téma Patentové prá­vo z národ­ní a mezi­ná­rod­ní perspektivy.

Projekt, kte­rý je pod­po­řen z pro­střed­ků Evropské unie, kon­krét­ně z Fondu malých pro­jek­tů v Programu pře­shra­nič­ní spo­lu­prá­ce Česká repub­li­ka – Svobodný stát Sasko 2014–2020, spo­leč­ně rea­li­zu­je Centrum transfe­ru tech­no­lo­gií UJEP a Transfer Office na Technické uni­ver­zi­tě Drážďany. Cílem pro­jek­tu je roz­ví­jet spo­lu­prá­ci obou uni­ver­zit a zejmé­na zin­ten­ziv­nit výmě­nu zku­še­nos­tí v oblas­ti pod­po­ry transfe­ru tech­no­lo­gií z uni­ver­zit do regi­o­nu a tedy z aka­de­mic­ké­ho pro­stře­dí do praxe.

Seminář zahá­ji­li doc. Pavel Kuráň, pro­dě­kan pro vědu Fakulty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, a Christiane Bach-Kaineburg, ředi­tel­ka Transfer Office na TU Dresden. Oba struč­ně infor­mo­va­li o aktu­ál­ním sta­vu transfe­ru tech­no­lo­gií na obou uni­ver­zi­tách. Shodli se na potře­bě posí­le­ní roz­vo­je daných čin­nos­tí tak, aby byly účin­nou pomo­cí a efek­tiv­ní pod­po­rou pro úspěš­né vědec­ké pra­cov­ní­ky i nada­né studenty.

Ředitelka Transfer Office podrob­ně popsa­la, jaké služ­by v této oblas­ti výzkum­ní­kům a stu­den­tům TU Dresden nabí­zí. Zajímavá byla pro všech­ny infor­ma­ce, že kon­zul­ta­ce a služ­by Patentového cen­t­ra na TU Dresden mají zdar­ma i stu­den­ti jiných uni­ver­zit, a to i ti z České repub­li­ky. Pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky je však již tato služ­ba zpoplatněna.

Hlavní nápl­ní semi­ná­ře byly simul­tán­ně (čes­ko-němec­ky) tlu­mo­če­né pře­hled­né před­náš­ky čes­ké­ho a němec­ké­ho paten­to­vé­ho zástup­ce. Dr. Stanislav Babický z UNICRE (Unipetrol výzkum­ně vzdě­lá­va­cí cen­t­rum, a. s.) před­sta­vil účast­ní­kům mož­nos­ti ochra­ny vyná­le­zů s pomo­cí paten­to­vé­ho prá­va v České repub­li­ce a uve­dl také novin­ku v podo­bě Visegradského paten­to­vé­ho insti­tu­tu. Tento insti­tut pra­cu­je od roku 2016 a půso­bí také jako Mezinárodní rešeršní úřad a Úřad pro mezi­ná­rod­ní před­běž­ný výzkum. Přestože se paten­to­vá při­hláš­ka podá­vá v ang­lič­ti­ně, výho­dou je mož­nost s admi­nis­trá­to­ry v jed­not­li­vých zemích V4 nefor­mál­ně komu­ni­ko­vat v národ­ních jazycích.

Dr. Matthias Knöbel, vedou­cí Patentového infor­mač­ní­ho cen­t­ra na TU Dresden, násled­ně poslu­cha­če uve­dl do pro­ble­ma­ti­ky mezi­ná­rod­ních paten­tů, a to jak v Evropě, tak i v dal­ších zemích svě­ta. Praktické zku­še­nos­ti a admi­nis­tra­tiv­ní i jiná úska­lí a pro­blémy při vyři­zo­vá­ní paten­tů pre­zen­to­val pro­fe­sor Karel Bezouška, Medical direk­tor z fir­my BARD s. r. o., kte­rá ač je poměr­ně malá, poda­la úspěš­ně již čty­ři paten­to­vé při­hláš­ky a má cer­ti­fi­ká­ty o při­ja­tých paten­tech z tako­vých stá­tů, jako jsou USA, Izrael nebo Japonsko.