Aktuální programy podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Gene­rál­ní kon­zu­lát ČR v Mni­cho­vě infor­mu­je o aktu­ál­ních nabíd­kách Čes­ko-bavor­ské vyso­ko­škol­ské agen­tu­ry. Infor­ma­ce k aktu­ál­ním výbě­ro­vým říze­ním na sti­pen­dia, dru­hé výzvě Čes­ko-Bavor­sko 2018–2020 i pozván­ku na 2. Čes­ko-bavor­ské vyso­ko­škol­ské fórum ve dnech 30.11. — 1.12.2017 ve Wei­de­nu nalez­ne­te zde.