Podzimní škola v Portugalsku SCoRE’17

Pozván­ka na mezi­ná­rod­ní pod­zim­ní ško­lu v Por­tu­gal­sku SCoRE’17, kte­rá se bude konat na začát­ku lis­to­pa­du 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.