Odpromuje na 1 200 našich absolventů

Na pře­lo­mu červ­na a čer­ven­ce vyzdo­bí Ústí nad Labem stov­ky vypa­rá­dě­ných mla­dí­ků a mla­dých sle­čen v dopro­vo­du slav­nost­ně nala­dě­ných rodi­čů, pra­ro­di­čů a přá­tel. Na ústec­ké uni­ver­zi­tě pro­běh­nou kaž­do­roč­ní promoce.

 V prů­bě­hu 7 dnů odpro­mu­je 1 206 absol­ven­tů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

25 slav­nost­ních pro­mo­cí absol­ven­tů osmi fakult naší uni­ver­zi­ty se usku­teč­ní od 20. červ­na do 4. čer­ven­ce 2017 v  pro­sto­rách Červené auly Multifunkčního infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra Kampusu UJEP, v Severočeském diva­dle Ústí nad Labem, v Muzeu měs­ta Ústí nad Labem a na Větruši.

Každoroční pro­mo­ce jsou pro uni­ver­zi­tu beze­spo­ru nej­vět­ší a záro­veň nej­slav­nost­něj­ší akti­vi­tou uni­ver­zit­ní­ho aka­de­mic­ké­ho roku. Současně však orga­ni­zač­ní akcí nebý­va­lé­ho roz­sa­hu. K pro­moč­ní­mu slav­nost­ní­mu aktu se letos dosta­ví na 1 206 našich absol­ven­tů baka­lář­ských, magisterských
a dok­tor­ských stu­dij­ních oborů:

fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká (FSE)                                     282 promujících
fakul­ta umě­ní a desig­nu (FUD)                                              92 promujících
fakul­ta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu (FVTM)   65 promujících
fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií (FZS)                                    120 promujících
fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí (FŽP)                                          66 promujících
filo­zo­fic­ká fakul­ta (FF)                                                            111 promujících
peda­go­gic­ká fakul­ta (PF)                                                       410 promujících
pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta (PřF)                                                 60 promujících

Mezi pro­mu­jí­cí­mi absol­ven­ty budou letos popr­vé také absol­ven­ti inže­nýr­ské­ho obo­ru Regionální roz­voj a veřej­ná sprá­va, kte­rý rea­li­zu­je fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká,“ říká pro­rek­tor­ka pro stu­di­um Alena Chvátalová.

Fakulty pořá­da­jí pro­mo­ce v obřad­ních pro­sto­rech, kte­ré nabí­zí měs­to Ústí nad Labem. Stále čas­tě­ji jsou však smě­řo­vá­ny do slav­nost­ní Červené auly v Kampusu UJEP. Promující s jejich rodi­na­mi tak sym­bo­lic­ky ukon­čí stu­dia v samot­ném srd­ci uni­ver­zit­ní­ho městečka.

Letošní novin­ku v tom­to smě­ru při­ná­ší fakul­ta umě­ní a desig­nu, kte­rá pro­mo­ci pro­ve­de v kam­pu­su a pří­mo pod širým nebem,“ dopl­ňu­je Alena Chvátalová

V rám­ci červ­no­vých pro­mo­cí uza­vře dvou­le­tý cyk­lus kur­zů na UJEP také 27 poslu­cha­čů Univerzity tře­tí­ho věku. Dne 22. 6. 2017 obdr­ží v Císařském sále Muzea měs­ta Ústí nad Labem od pro­rek­tor­ky Chvátalové osvěd­če­ní o absol­vo­vá­ní U3V UJEP.

 Obecné infor­ma­ce o pro­mo­cích, jejich význa­mu a průběhu

Ceremoniál pro­mo­ce je slav­nost­ní obřad pře­dá­vá­ní diplo­mu s udě­lo­vá­ním aka­de­mic­kých nebo vědec­kých titu­lů, kte­rý bývá spo­jen s řád­ným ukon­če­ním vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia.

Jedná se vždy o slav­nost­ní spo­le­čen­skou udá­lost veřej­né pova­hy, kte­ré se zúčast­ní na jed­né stra­ně ti, kte­ří jsou pro­mo­vá­ni, dále aka­de­mič­tí funk­ci­o­ná­ři (rek­tor, děkan, pro­rek­to­ři, pro­mo­tor, pedel apod.) pří­sluš­né ško­ly a v nepo­sled­ní řadě pak veřej­nost – pří­buz­ní a zná­mí pro­mo­va­ných osob.

Vzhledem ke slav­nost­ní pova­ze udá­los­ti se pro­mo­ce vždy pro­vá­dí ve vhod­ných spo­le­čen­ských pro­sto­rách. Pokud má pří­sluš­ná vyso­ká ško­la pro­sto­ry vlast­ní, nazý­va­jí se obvykle aula­mi. Pokud vyso­ká ško­la vlast­ní vhod­né pro­sto­ry pro koná­ní pro­mo­cí k dis­po­zi­ci nemá, uží­vá jiné veřej­né spo­le­čen­ské síně. Mimořádnosti slav­nost­ní situ­a­ce odpo­ví­dá i svá­teč­ní oble­če­ní nejen pro­mu­jí­cích, ale i hostů.

Ceremoniál pro­mo­cí je po celá dlou­há léta jen málo poz­mě­ňo­va­ný, má urči­tá pra­vi­dla a zvyklosti: 

 - Ceremoniál nezačne bez aka­de­mic­kých funk­ci­o­ná­řů: rek­to­ra, pro­rek­to­rů, děka­nů, pro­fe­so­rů a peda­go­gů, kte­ří jsou oble­če­ni v talá­rech – tj. ve slav­nost­ním oble­če­ní, kte­ré nále­ží zastá­va­né funkci.

- Jsou-li všich­ni na svých mís­tech, jako prv­ní pro­mlu­ví děkan. Ve své řeči požá­dá rek­to­ra o svo­le­ní k promoci.

- Rektor nebo děkan vyslo­ví sou­hlas s udě­le­ním titu­lu absolventům.

- Promotor čte slib, kte­rý pak absol­ven­ti stvr­dí slo­vem „sli­bu­ji“ a při­lo­že­ním dvou prs­tů na žezlo fakulty/univerzity v rukou pedela.

- Poté pro­mo­tor nebo děkan pře­dá­va­jí diplo­my absolventům.

- Zástupce pro­mo­va­ných absol­ven­tů zpra­vi­dla ješ­tě před­ne­se děkov­ný projev.

- Když je slav­nost­ní akt u kon­ce, aka­de­mič­tí funk­ci­o­ná­ři odchá­zí v opač­ném pořa­dí, než při­chá­ze­li. První tedy odchá­zí rek­tor, posled­ní absolventi.