Volná místa na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2016/17

V akti­vi­tě výu­ko­vé poby­ty a ško­le­ní v pro­gra­mu Eras­mus+ jsou k dis­po­zi­ci v aka­de­mic­kém roce 2016/17 finanč­ní pro­střed­ky na rea­li­za­ci dal­ších cca 20 výjez­dů.

Výu­ko­vé poby­ty umož­ňu­jí peda­go­gic­kým pra­cov­ní­kům vyso­ko­škol­ských insti­tu­cí vyu­čo­vat na zahra­nič­ní part­ner­ské vyso­ko­škol­ské insti­tu­ci vlast­ní­cí opráv­ně­ní k par­ti­ci­pa­ci v pro­gra­mu Eras­mus+ (tzv. Eras­mus Char­ter for Higher Edu­cati­on). Pře­hled part­ner­ských vyso­ko­škol­ských insti­tu­cí UJEP nalez­ne­te zde. Úče­lem ško­le­ní v zahra­ni­čí, kte­ré pro­bí­há for­mou prak­tic­ké­ho ško­le­ní, stu­dij­ní návštěvy, stí­no­vá­ní apod., je zís­ká­ní nových vědo­mos­tí a doved­nos­tí a výmě­na zku­še­nos­tí v obo­ru, ve kte­rém zaměst­na­nec pra­cu­je na UJEP.

Mini­mál­ní dél­kou zaměst­na­nec­ké mobi­li­ty jsou 2 dny výu­ky či ško­le­ní. V pří­pa­dě výu­ko­vých poby­tů je pod­mín­kou výu­ka v roz­sa­hu mini­mál­ně 8 hodin za týden či krat­ší dobu. Zaměst­na­nec­ké mobi­li­ty musí být rea­li­zo­vá­ny včet­ně ces­ty do 30. 9. 2017.

Zájem­ci o vol­né dny se při­hla­šu­jí pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou spo­lu se sou­hla­sem děka­na, pří­sluš­ným čest­ným pro­hlá­še­ním a vše­mi 3 stra­na­mi potvr­ze­ným pro­gra­mem mobi­li­ty (Mobi­li­ty Agre­e­ment) ode­vzda­jí na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu. O zařa­ze­ní do plá­nu výjez­dů bude roz­ho­do­vat pořa­dí, v jakém zájem­ci poža­do­va­né dokla­dy ode­vzda­jí.

Základ­ní poky­ny k zaměst­na­nec­kým mobi­li­tám v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Výše pau­šál­ních čás­tek na poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né najde­te zde. Zaměst­nan­cům však budou uhra­ze­ny nákla­dy na pobyt a ces­tov­né na zákla­dě ces­tov­ní­ho pří­ka­zu ve výši sku­teč­ných nákla­dů.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Eras­mus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Eras­mus+. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.