Volná místa na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2016/17 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Volná místa na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2016/17

V aktivitě výukové pobyty a školení v programu Erasmus+ jsou k dispozici v akademickém roce 2016/17 finanční prostředky na realizaci dalších cca 20 výjezdů.

Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Přehled partnerských vysokoškolských institucí UJEP naleznete zde. Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Minimální délkou zaměstnanecké mobility jsou 2 dny výuky či školení. V případě výukových pobytů je podmínkou výuka v rozsahu minimálně 8 hodin za týden či kratší dobu. Zaměstnanecké mobility musí být realizovány včetně cesty do 30. 9. 2017.

Zájemci o volné dny se přihlašují prostřednictvím přihlášky, kterou spolu se souhlasem děkana, příslušným čestným prohlášením a všemi 3 stranami potvrzeným programem mobility (Mobility Agreement) odevzdají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu. O zařazení do plánu výjezdů bude rozhodovat pořadí, v jakém zájemci požadované doklady odevzdají.

Základní pokyny k zaměstnaneckým mobilitám v programu Erasmus+ najdete zde.

Výše paušálních částek na pobytové náklady a cestovné najdete zde. Zaměstnancům však budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.