Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty na Beit Berl College (Izrael) v programu Erasmus+ v ZS 2017/18 v rámci mezinárodní kreditové mobility

Výsled­ky výbě­ro­vé­ho říze­ní na stu­dij­ní poby­ty na Beit Berl Colle­ge (Izra­el) v pro­gra­mu Eras­mus+ v ZS 2017/18 v rám­ci mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobi­li­ty jsou zve­řej­ně­ny zde.