Konference — „Applying nursing diagnoses in nursing education and practice: perspectives and possibilities”

Pozván­ka na kon­fe­ren­ci ” „Apply­ing nur­sing dia­gno­ses in nur­sing edu­cati­on and practi­ce: per­specti­ves and possi­bi­li­ties”, kte­rá se koná dne 8. 11. 2017 v Tal­lin­nu v Eston­sku. Pří­psěv­ky lze zasí­lat do 10. 9. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.