Stipendium na studium moderní islandštiny

Nabíd­ka sti­pen­dií pro stu­di­um moder­ní island­šti­ny na Island­ské uni­ver­si­tě (Uni­ver­si­ty of Ice­land). Stu­di­um trvá osm měsí­ců (od 1. září do 30. dub­na). O tato sti­pen­dia se mohou uchá­zet zájem­ci z vybra­ných zemí včet­ně Čes­ké repub­li­ky. Cel­kem bude (pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019) k dis­po­zi­ci asi 15 sti­pen­dií.

Před­nost­ně bude sti­pen­di­um posky­to­vá­no vyso­ko­škol­ským stu­den­tům, kte­ří již dokon­či­li ale­spoň jeden nebo dva roky stu­dia a mají urči­tou zna­lost island­šti­ny nebo jiné­ho nor­dic­ké­ho jazy­ka.

Uzá­věr­ka pro při­jí­má­ní při­hlá­šek: 1. 12. 2017 (na aka­de­mic­ký rok 2018/2019). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.