Stipendia do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty

Nabíd­ka sti­pen­dií do Mexi­ka na stu­dij­ní nebo výzkum­né poby­ty (se začát­kem stu­dia v roz­me­zí od 1. břez­na do 5. pro­sin­ce 2018).

Doku­men­ta­ce kan­di­dá­tů musí být ode­vzdá­na do síd­la Aka­de­mic­ké infor­mač­ní agen­tu­ry  (Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce, Na Poří­čí 1035/4, Pra­ha 1,) nej­poz­dě­ji do 19. září 2017 do 12:00 hod.

Pro rok 2018 je Čes­ké repub­li­ce nabíd­nu­to 5 sti­pen­dij­ních míst. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.