TěloÚstí 2017 rozhýbe Šípková a Onder

4 účast­ní­ci olym­pij­ských her, 5 mis­trů svě­ta a 11 mis­trů ČR už od roku 2016 ozdo­bi­ly vzdě­lá­va­cí semi­nář TěloÚstí 2017. Letos to budou zná­mý taneč­ník Jan Onder nebo tře­ba mis­try­ně svě­ta ve spor­tov­ním aero­bi­ku Olga Šípková. 

Seminář při­ná­še­jí­cí nej­žha­věj­ší tren­dy ve výu­ce těles­né výcho­vy se zamě­ří hlav­ně do oblas­ti kinan­tro­po­lo­gie. Jeho účast­ní­kům, pře­váž­ně uči­te­lům těles­né výcho­vy základ­ních, střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol, se dosta­nou nejen nej­no­věj­ší infor­ma­ce v této oblas­ti, ale také si sami vyzkou­ší nevšed­ní ori­gi­nál­ní pří­stu­py k prá­ci s dět­mi v hodi­nách tělo­cvi­ku a zdra­vé­mu fyzic­ké­mu roz­vo­ji vůbec.

TěloÚstí 2017 se koná pod zášti­tou rek­to­ra UJEP, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děka­na PF, doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD., a vedou­cí­ho kated­ry těles­né výcho­vy a spor­tu doc. PaedDr. Ladislava Bláhy, Ph.D.

Podařilo se nám do Ústí zajis­tit špič­ko­vý lek­tor­ský tým. Všichni jsou v mno­ha ohle­dech spe­ci­fič­tí a jedi­neč­ní a svým pří­stu­pem při­spě­jí k oži­ve­ní peda­go­gic­ké­ho pro­ce­su na ško­lách,“  říká garant akce Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Kdo tedy do Ústí ve dnech 13.–15. 9. 2017 zavítá?

- Olga Šípková, mis­try­ně svě­ta a Evropy ve spor­tov­ním aero­bi­ku, absol­vent­ka FTVS.

- Jan Onder, mis­tr ČR v latin­sko-ame­ric­kých tan­cích, dvoj­ná­sob­ný vítěz StarDance, peda­gog a tanečník,

- Veronika Vítková, dvoj­ná­sob­ná juni­or­ská mis­try­ně svě­ta, olym­pij­ská medailistka

- Marek Lejsek, tre­nér biat­lo­nis­tů ČR, uči­tel těles­né výchovy,

- Viktor Zapletal, tre­nér olym­pij­ských vítězů, mis­trů svě­ta mj. J. Kulhavého, R. Šimůnka aj., repre­zen­tač­ní tre­nér ČR MTB, absol­vent FTVS, člen Rady expert ČOV,

- Stanislav Ježek, mis­tr svě­ta a Evropy ve vod­ním sla­lo­mu, vítěz svě­to­vé­ho pohá­ru C1, účast­ník olym­pij­ských her, spe­ci­a­lis­ta na soft­ware Dartfish v ČR.

 Jednotlivé lek­ce budou pro­bí­hat na něko­li­ka mís­tech – ve Sportovní hale PF UJEP, v Zelené aule v kam­pu­su či na tré­nin­ko­vém fot­ba­lo­vém hřiš­ti FK Ústí na Klíši, out­do­o­ro­vé akti­vi­ty v oko­lí Telnice.

Tematicky se dotknou oblas­ti gym­nasti­ky a tan­ce, pohy­bo­vých her, out­do­o­ro­vých akti­vit, prv­ní pomo­ci, psy­cho­mo­to­ric­ké čin­nos­ti, ale napří­klad také soft­wa­ro­vé­ho záze­mí pro ana­lý­zu spor­tov­ních výko­nů, kon­dič­ní pří­pra­vy a stra­vo­va­cí­ho reži­mu mode­lek nebo výu­ky těles­né výcho­vy se zapo­je­ním zdra­vot­ně posti­že­né­ho žáka.

Vedoucí kated­ry těles­né výcho­vy a spor­tu doc. Ladislav Bláha, k posled­ně zmí­ně­né­mu téma­tu říká: „Tímto a řadou dal­ších témat pre­zen­tu­je­me pro­ble­ma­ti­ku pro­jek­tu Společenství pra­xe pro roz­voj soci­ál­ních a občan­ských kom­pe­ten­cí: zku­še­nost­ní uče­ní s vyu­ži­tím pohy­bo­vých her, psy­cho­mo­to­ri­ky, výcho­vy v pří­ro­dě a dra­ma­tic­ké výcho­vy, na kte­rém par­ti­ci­pu­je­me s pra­co­viš­ti uni­ver­zit v Olomouci a Plzni.“

 Z hvězd­ných lek­to­rů uká­že Olga Šípková mož­nos­ti vyu­ži­tí aero­bi­ku ve škol­ní těles­né výcho­vě, Jan Onder pak do hodin tělo­cvi­ku zařa­dí vhod­né taneč­ní prv­ky. Veronika Vítková a Marek Lejsek se logic­ky zamě­ří na vyu­ži­tí prv­ků závod­ní­ho biat­lo­nu ve škol­ním tělo­cvi­ku. Viktor Zapletal se bude věno­vat vybra­ným aspek­tům cyk­lis­ti­ky, Stanislav Ježek pak prv­kům kanoistiky.

Bez zají­ma­vos­ti ale nejsou i dal­ší téma­ta ostat­ních lek­to­ru­jí­cích. Např. Irena Kolaříková se podí­vá na stin­né strán­ky vrcho­lo­vé­ho spor­tu a jejich vliv na spor­tov­ce, Jan Kresta na vhod­né prv­ky fot­ba­lu ve škol­ní výu­ce a para­lym­pij­ský fot­bal nevidomých.

Seminář je pořá­dán v rám­ci dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků dle akre­di­ta­ce MŠMT a je určen nejen pro uči­te­le těles­né výcho­vy, ale také pro vol­no­ča­so­vé pra­cov­ní­ky a dal­ší zájem­ce z veřej­nos­ti. Každý účast­ník obdr­ží osvěd­če­ní o úspěš­ném absol­vo­vá­ní,“ uza­ví­rá Jan Kresta.