Výzva k podávání žádostí o další podporu v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2017

Pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy UJEP vyhla­šu­je výzvu k podá­vá­ní žádos­tí o dal­ší pod­po­ru v rám­ci mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce v roce 2017.

Žádat lze o finanč­ní pod­po­ru:

  • na výu­ko­vé poby­ty aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků UJEP na part­ner­ských zahra­nič­ních vyso­kých ško­lách UJEP/fakulty, kte­ré nelze hra­dit z pro­střed­ků pro­gra­mu Eras­mus+;
  • na výjezdy zaměst­nan­ců UJEP na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem navá­zá­ní nové smluv­ní spo­lu­prá­ce;
  • na výjezdy zaměst­nan­ců UJEP za úče­lem pre­zen­ta­ce fakulty/UJEP na mezi­ná­rod­ním stu­dij­ním veletr­hu či podob­né akci;
  • na hos­to­vá­ní zahra­nič­ních odbor­ní­ků;
  • na výjezdy dok­to­ran­dů do zahra­nič­ních insti­tu­cí za úče­lem sbě­ru dat k diser­tač­ní prá­ci;
  • příp. dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s mezi­ná­rod­ní spo­lu­pra­cí a pro­pa­ga­cí UJEP v zahra­ni­čí kro­mě zahra­nič­ních kon­fe­ren­cí, sym­pó­zií apod.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde pod Akti­vi­tou C.