Akční plán 2019 – 2020 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Akční plán 2019 – 2020

Na základě GAP analýzy, která zohlednila jak výstupy z dotazníkového šetření mezi výzkumnými pracovníky, tak studium interních dokumentů UJEP byl v září 2018 zpracován návrh Akčního plánu UJEP 2019 – 2020, který následně schválil řídící výbor HRS4R (vedení UJEP) jako priority pro nadcházející období. Cílem analýzy byl monitoring aktuální situace na UJEP ve srovnání s náplní 40 principů Charty a Kodexu. Tento návrh AP byl spolu se zpracovanou analýzou zaslán v listopadu 2018 přes elektronický portál Euraxess na Evropskou komisi.

Na začátku března 2019 UJEP obdržela Initial Assessment – EC Consesus Report a koordinační tým HRS4R začal pod vedením prorektora pro vědu zpracovávat připomínky k doloženým dokumentům. V dubnu byl modifikovaný Akční plán UJEP 2019- 2020 schválen řídícím výborem HRS4R (vedení UJEP) a na počátku května byla zpracovaná šablona tohoto dokumentu zaslána k opětovnému zhodnocení zahraničním evaluátorům na Evropskou komisi.