Akční plán 2019 – 2020

Na zákla­dě GAP ana­lý­zy, kte­rá zohled­ni­la jak výstu­py z dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní mezi výzkum­ný­mi pra­cov­ní­ky, tak stu­di­um inter­ních doku­men­tů UJEP byl v září 2018 zpra­co­ván návrh Akč­ní­ho plá­nu UJEP 2019 — 2020, kte­rý násled­ně schvá­lil řídí­cí výbor HRS4R (vede­ní UJEP) jako pri­o­ri­ty pro nad­chá­ze­jí­cí obdo­bí. Cílem ana­lý­zy byl moni­to­ring aktu­ál­ní situ­a­ce na UJEP ve srov­ná­ní s nápl­ní 40 prin­ci­pů Char­ty a Kode­xu. Ten­to návrh AP byl spo­lu se zpra­co­va­nou ana­lý­zou zaslán v lis­to­pa­du 2018 přes elek­tro­nic­ký por­tál Eura­xess na Evrop­skou komi­si.

Na začát­ku břez­na 2019 UJEP obdr­že­la Ini­tial Assess­ment — EC Con­se­sus Report a koor­di­nač­ní tým HRS4R začal pod vede­ním pro­rek­to­ra pro vědu zpra­co­vá­vat při­po­mín­ky k dolo­že­ným doku­men­tům. V dub­nu byl modi­fi­ko­va­ný Akč­ní plán UJEP 2019- 2020 schvá­len řídí­cím výbo­rem HRS4R (vede­ní UJEP) a na počát­ku květ­na byla zpra­co­va­ná šab­lo­na toho­to doku­men­tu zaslá­na k opě­tov­né­mu zhod­no­ce­ní zahra­nič­ním eva­lu­á­to­rům na Evrop­skou komi­si.