Centrum projektového servisu

Centrum pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su se podí­lí na pod­po­ře celé­ho život­ní­ho cyk­lu pro­jek­tu, od pří­pra­vy pro­jek­to­vé­ho zámě­ru, nale­ze­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho titu­lu, posky­to­vá­ní kon­zul­ta­cí při tvor­bě a podá­vá­ní pro­jek­to­vé žádosti, pod­po­ru při rea­li­za­ci pro­jek­tu, zajiš­ťo­vá­ní všech potřeb­ných doku­men­tů ze stra­ny rek­to­rá­tu a pod­po­ru při kon­t­ro­le a ukon­čo­vá­ní pro­jek­tu a zajiš­tě­ní jeho udržitelnosti.

Bc. Filip Brodský

 • vedoucí pracoviště
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.14
 • Mobil: +420 724 970 444
 • Telefon: +420 475 286 364
 • E-mail:

Mgr. et Mgr. Hana Galiová

 • v současné době na RD
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • E-mail:

Mgr. Monika Kohlová

 • referent pro projekty vědy a mezinárodní spolupráce
 • -
 • Pracoviště: centrum projektového servisu
 • Místnost: Klíšská 130, místnost č. 205
 • Mobil: +420 475 286 351
 • Telefon: +420 725 584 441
 • E-mail:

Mgr. et Bc. Jana Mikulecká

 • projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 725 329 793
 • Telefon: +420 475 286 120
 • E-mail:

Mgr. et Mgr. Lenka Stiborová

 • projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 702 024 915
 • Telefon: +420 475 286 354
 • E-mail:

Ing. Ctirad Suchý

 • odborný pracovník
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 725 530 927
 • Telefon: +420 475 286 354
 • E-mail: