Centrum rozvoje a projektového servisu

Oddělení pro roz­voj se podí­lí zejmé­na na pří­pra­vě stra­te­gic­kých a roz­vo­jo­vých doku­men­tů uni­ver­zi­ty, zod­po­ví­dá za sou­lad pro­jek­tů se stra­te­gic­ký­mi a roz­vo­jo­vý­mi doku­men­ty UJEP a kon­t­ro­lu­je sou­lad stra­te­gic­kých a roz­vo­jo­vých doku­men­tů jed­not­li­vých fakult s celo­uni­ver­zit­ní­mi doku­men­ty.

Oddělení pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su se podí­lí na pod­po­ře celé­ho život­ní­ho cyk­lu pro­jek­tu, od pří­pra­vy pro­jek­to­vé­ho zámě­ru, nale­ze­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho titu­lu, posky­to­vá­ní kon­zul­ta­cí při tvor­bě a podá­vá­ní pro­jek­to­vé žádosti, pod­po­ru při rea­li­za­ci pro­jek­tu, zajiš­ťo­vá­ní všech potřeb­ných doku­men­tů ze stra­ny rek­to­rá­tu a pod­po­ru při kon­t­ro­le a ukon­čo­vá­ní pro­jek­tu a zajiš­tě­ní jeho udr­ži­tel­nos­ti.

 

Bc. Filip Brodský

 • Vedoucí pracoviště
 • -
 • Pracoviště: Centrum rozvoje a projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.14
 • Mobil: +420 724 970 444
 • Telefon: +420 475 286 364
 • E-mail:

Mgr. et Mgr. Hana Galiová

 • v současné době na RD
 • -
 • Pracoviště: Oddělení projektového servisu
 • E-mail:

Mgr. et Bc. Jana Mikulecká

 • projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: Oddělení projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 725 329 793
 • Telefon: +420 475 286 120
 • E-mail:

Mgr. et Mgr. Lenka Stiborová

 • projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: oddělení projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 702 024 915
 • Telefon: +420 475 286 354
 • E-mail:

Bc. Ctirad Suchý

 • Odborný pracovník
 • -
 • Pracoviště: Oddělení rozvoje
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 725 530 927
 • Telefon: +420 475 286 354
 • E-mail: