Další podpora mezinárodní spolupráce

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce lze v roce 2018 získat příspěvek na:

Aktivitu A: studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ – více informací zde.

Aktivitu B: na následující akce (více body B1-B7 níže):

 • výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (více bod B1 níže)
 • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce (více bod B2 níže)
 • aktivní uměleckou a sportovní reprezentaci UJEP v zahraničí (více bod B3 níže)
 • hostování zahraničních odborníků (více bod B4 níže)
 • výjezdy pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce (více bod B5 níže)
 • zahraniční exkurze, výstavy apod. (více bod B6 níže)
 • výjezdy pracovníků UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci (více bod B7 níže)

Aktivitu C: na další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce (více bod C níže):

 • výukové pobyty akademických pracovníků UJEP a školení zaměstnanců UJEP na zahraničních vysokých školách či v jiných zahraničních institucích
 • výjezdy zaměstnanců UJEP na partnerské zahraniční vysoké školy za účelem prohloubení spolupráce či na jiné zahraniční vysoké školy za účelem navázání nové smluvní spolupráce
 • výjezdy zaměstnanců UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci
 • hostování zahraničních odborníků za účelem výukové činnosti
 • příp. další aktivity související s mezinárodní spoluprací a propagací UJEP v zahraničí kromě zahraničních konferencí, sympózií apod.

 

Aktivita B

B1) výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou pracují na přípravě či realizaci společného studijního programu
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní či společný studijní program garantuje
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení a zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy a závěrečnou zprávu

B2) vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce
 • podmínky:
  • min. 12 témat + závěrečný test
  • max. délka přípravy kurzu 75 hodin
  • vytvoření kurzu v aplikaci Moodle příslušné fakulty/katedry
  • propojení s kurzem evidovaným ve STAG (odkaz na e-learningový kurz v Moodle uvedený u příslušného kurzu ve STAG)
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena odměna na základě dohody o provedení práce max. do výše schválených limitů a dle skutečně odpracovaných hodin na základě měsíčně odevzdaných výkazů
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který vytvoří e-learningový kurz v cizím jazyce
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení
 • po vytvoření kurzu žadatel poskytne kód předmětu ve STAG, který e-learningový kurz doplňuje, odkaz na kurz v systému Moodle a zajistí zahrnutí e-learningového kurzu do nabídky kurzů v cizím jazyce nabízených zahraničním studentům
 • chce-li žadatel vytvořit více e-learningových kurzů, musí podat žádost ke každému kurzu samostatně

B3) aktivní umělecká a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP doprovázející studenty UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu (účast studentů musí být podpořena z jiných zdrojů, např. ze stipendijních fondů fakult)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet, v případě účasti více akademických pracovníků jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení a doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá potvrzení o účasti každý akademický pracovník) a závěrečnou zprávu, která musí prokázat účast studentů (např. fotodokumentací, seznamem vystavovatelů apod.)

 B4) hostování zahraničních odborníků

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky zahraničních vysokých škol či zahraniční odborníky z praxe za účelem jejich výukového pobytu na UJEP v maximální celkové délce 14 dnů (včetně cesty)
 • zahraničním akademickým pracovníkům/odborníkům budou uhrazeny náklady na ubytování v Ústí nad Labem a cestovné (letenka/jízdenka – pouze mezinárodní přeprava)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem pobytu zahraničních akademických pracovníků/odborníků
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po ukončení výukového pobytu zahraničního akademického pracovníka/odborníka odevzdá žadatel potvrzení o délce jeho výukového pobytu na UJEP a závěrečnou zprávu

 B5) výjezdy pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce

 • aktivita je určena pro pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, za účelem naplňování a prohloubení smluvní spolupráce, nebo na jinou zahraniční vysokou školu za účelem navázání nové smluvní spolupráce
 • podmínkou výjezdu je:
  • realizace aktivity, která je sjednána smlouvou (např. výukový pobyt, příprava společné publikace apod. dle příslušné smlouvy)
  • dojednání nové formy spolupráce – předpokladem je uzavření dodatku ke stávající smlouvě či sjednání konkrétního pracovního plánu
  • získání nového partnerství – předpokladem je uzavření smlouvy o spolupráci (všeobecné, v rámci programu Erasmus+ apod.), v případě, že k uzavření žádné smlouvy nedojde, bude závěrečná zpráva účastníka obsahovat podrobnější odůvodnění
 • pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě účasti více pracovníků jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy (v případě hromadné žádosti odevzdá potvrzení o účasti každý pracovník), originál sjednané smlouvy, dodatku či pracovního plánu podepsaného minimálně zahraniční stranou a závěrečnou zprávu

B6) zahraniční exkurze, výstavy apod.

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se v doprovodu akademických pracovníků UJEP účastní v rámci výuky zahraniční akce, např. exkurze, výstavy apod.
 • akademickým pracovníkům i studentům bude poskytnuta finanční podpora kompenzací vzniklých nákladů v souvislosti s mezinárodní dopravou a ubytováním
 • žadatel doloží fakturu vystavenou na UJEP, hromadnou jízdenku či jiný doklad o zaplacení (v případě úhrady přes internet nutno doložit platbu výpisem z účtu)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení a program či doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci a závěrečnou zprávu

B7) výjezdy pracovníků UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci

 • aktivita je určena pro pracovníky UJEP k aktivní prezentaci fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci (případná účast studentů musí být podpořena z jiných zdrojů, např. ze stipendijních fondů fakult)
 • pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • dále lze žádat o proplacení nákladů spojených s pronájmem stánku a další případnou reprezentací fakulty/UJEP v zahraničí
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě účasti více pracovníků jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, zvací dopis či korespondenci potvrzující účast fakulty/UJEP na akci
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na akci (v případě hromadné žádosti odevzdá potvrzení o účasti každý pracovník), fotodokumentaci (z doložených fotografií musí být patrné zastoupení fakulty/UJEP a o jakou akci se jedná) a závěrečnou zprávu

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu. Uzávěrky pro podávání žádostí:

 • 24. 4. 2018
 • 29. 5. 2018
 • 28. 8. 2018

Všechny výše uvedené aktivity musí být realizovány do 31. 12. 2018. Žadatelé budou informováni o výsledcích do 1 měsíce od příslušné uzávěrky.

 

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Satrapová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail:

 

Aktivita C

Žádat lze o finanční podporu:

 • na výukové pobyty akademických pracovníků UJEP a školení zaměstnanců UJEP na zahraničních vysokých školách či v jiných zahraničních institucích
 • na výjezdy zaměstnanců UJEP na partnerské zahraniční vysoké školy za účelem prohloubení spolupráce či na jiné zahraniční vysoké školy za účelem navázání nové smluvní spolupráce
 • na výjezdy zaměstnanců UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci
 • na hostování zahraničních odborníků za účelem výukové činnosti
 • příp. další aktivity související s mezinárodní spoluprací a propagací UJEP v zahraničí kromě zahraničních konferencí, sympózií apod.

Žádat lze o financování akcí, které jsou realizovány v roce 2018, tj. mezi 1. 1. 2018 a 31. 12. 2018 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Žádost podává děkan příslušné fakulty prorektorovi pro vnější vztahy v obálce opatřené PID kódem.

Žádat lze v případě:

 • výjezdů na výukové pobyty a školení o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady
 • výjezdů za účelem prohloubení stávající či navázání nové smluvní spolupráce o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady
 • prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady a náklady spojené s pronájmem stánku a reprezentací
 • hostování zahraničních odborníků o finanční podporu na ubytování a mezinárodní letenku/jízdenku

V případě dalších aktivit souvisejících s mezinárodní spoluprací bude o možnostech finanční podpory rozhodnuto až s ohledem na charakter aktivity.

V žádosti (není předepsaný formulář) musí být uvedeno:

 • o jakou akci se jedná/jednalo;
 • kdy se akce koná/konala;
 • kdo se jí zúčastní/zúčastnil;
 • o jakou výši finanční podpory je žádáno;
 • jaké druhy nákladů (cestovné, pronájem apod.) mají být uhrazeny;
 • odůvodnění (u mobilit plánovaný program, jehož součástí budou v případě výjezdů na výukové pobyty i názvy přednášek a rozsah výuky);
 • kdo je kontaktní osobou, se kterou budou v případě schválení žádosti diskutovány veškeré náležitosti spojené s poskytnutím finanční podpory.

Žádosti splňující zadaná kritéria budou posuzovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány (rozhodne datum předání žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici. Žádosti lze podávat od zveřejnění výzvy až do 30. 11. 2018. V případě žádosti děkana o podporu více aktivit, bude o finanční podporu na každou aktivitu podaná samostatná žádost.

Účastníci výjezdů, kteří obdrží finanční podporu v rámci příspěvku MŠMT na mezinárodní spolupráci, odevzdají po realizaci výjezdu doklad o účasti na podpořené akci a zprávu (nejsou předepsané formuláře).

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Satrapová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail: