Další podpora mezinárodní spolupráce

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rám­ci pod­po­ry mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce lze v roce 2019 zís­kat finanč­ní pod­po­ru na:

Akti­vi­tu A: zahra­nič­ní stu­dij­ní poby­ty stu­den­tů UJEP v rám­ci pří­mé smluv­ní spo­lu­prá­ce a for­mou „free movers“ — více infor­ma­cí zde.

Akti­vi­tu B: na násle­du­jí­cí akce (více body B1-B9 níže):

 • výjezdy na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem pří­pra­vy a rea­li­za­ce spo­leč­ných stu­dij­ních pro­gra­mů (více bod B1 níže)
 • vytvo­ře­ní e‑learningových kur­zů v cizím jazy­ce (více bod B2 níže)
 • aktiv­ní umě­lec­ká a spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP v zahra­ni­čí (více bod B3 níže)
 • hos­to­vá­ní zahra­nič­ních odbor­ní­ků (více bod B4 níže)
 • výjezdy pra­cov­ní­ků na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem navá­zá­ní, napl­ňo­vá­ní a pro­hlu­bo­vá­ní smluv­ní spo­lu­prá­ce (více bod B5 níže)
 • výjezdy na zahra­nič­ní exkur­ze, výsta­vy apod. (více bod B6 níže)
 • výjezdy za úče­lem pre­zen­ta­ce fakulty/UJEP na zahra­nič­ním stu­dij­ním veletr­hu či podob­né akci (více bod B7 níže)
 • výjezdy na zahra­nič­ní let­ní ško­ly (akti­vi­ta je urče­na pou­ze pro stu­den­ty UJEP) (více bod B8 níže)
 • dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP (více bod B9 níže)

 

Akti­vi­ta B

B1) výjezdy na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem pří­pra­vy a rea­li­za­ce spo­leč­ných stu­dij­ních pro­gra­mů

 • akti­vi­ta je urče­na pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky UJEP k výjez­du na zahra­nič­ní vyso­kou ško­lu, se kte­rou pra­cu­jí na pří­pra­vě či rea­li­za­ci spo­leč­né­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu
 • aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům budou pro­pla­ce­ny poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né for­mou ces­tov­ních náhrad max. však do výše sta­no­ve­né dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du
 • žada­te­lem je aka­de­mic­ký pra­cov­ník UJEP, kte­rý se výjez­du zúčast­ní či spo­leč­ný stu­dij­ní pro­gram garan­tu­je
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní a v pří­pa­dě pří­pra­vy spo­leč­né­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu zva­cí dopis či kore­spon­den­ci, ze kte­ré vyplý­vá, že je jeho návště­va dojed­ná­na
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá potvr­ze­ní o návštěvě zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly a závě­reč­nou zprá­vu

B2) vytvo­ře­ní e‑learningových kur­zů v cizím jazy­ce

 • akti­vi­ta je urče­na pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky UJEP k vytvo­ře­ní e‑learningového kur­zu v cizím jazy­ce
 • pod­mín­ky:
  • min. 12 témat + závě­reč­ný test
  • max. dél­ka pří­pra­vy kur­zu 75 hodin
  • vytvo­ře­ní kur­zu v apli­ka­ci Mood­le pří­sluš­né fakulty/katedry
  • pro­po­je­ní s kur­zem evi­do­va­ným ve STAG (odkaz na e‑learningový kurz v Mood­le uve­de­ný u pří­sluš­né­ho kur­zu ve STAG)
 • aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům bude vypla­ce­na odmě­na na zákla­dě doho­dy o pro­ve­de­ní prá­ce max. do výše schvá­le­ných limi­tů a dle sku­teč­ně odpra­co­va­ných hodin na zákla­dě měsíč­ně ode­vzda­ných výka­zů
 • žada­te­lem je aka­de­mic­ký pra­cov­ník UJEP, kte­rý vytvo­ří e‑learningový kurz v cizím jazy­ce
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní
 • po vytvo­ře­ní kur­zu žada­tel poskyt­ne kód před­mě­tu ve STAG, kte­rý e‑learningový kurz dopl­ňu­je, odkaz na kurz v sys­té­mu Mood­le a zajis­tí zahr­nu­tí e‑learningového kur­zu do nabíd­ky kur­zů v cizím jazy­ce nabí­ze­ných zahra­nič­ním stu­den­tům
 • kurz musí být nabí­zen po dobu plat­nos­ti udě­le­né akre­di­ta­ce pří­sluš­né­mu stu­dij­ní­mu pro­gra­mu

B3) aktiv­ní umě­lec­ká a spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP v zahra­ni­čí

 • akti­vi­ta je urče­na pro stu­den­ty a aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky UJEP, kte­ří budou aktiv­ně repre­zen­to­vat UJEP na zahra­nič­ní umě­lec­ké či spor­tov­ní akci
 • stu­den­tům bude vypla­ce­na finanč­ní pod­po­ra for­mou sti­pen­dia dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du a aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům budou pro­pla­ce­ny poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né for­mou ces­tov­ních náhrad max. však do výše sta­no­ve­né dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du
 • finanč­ní pod­po­ra jed­né akce je limi­to­vá­na část­kou 100 000 Kč
 • žada­te­lem je stu­dent nebo aka­de­mic­ký pra­cov­ník UJEP, kte­rý se zahra­nič­ní akce účast­ní nebo účast stu­den­ta na zahra­nič­ní akci garan­tu­je, v pří­pa­dě účas­ti více zástup­ců jed­né fakul­ty na stej­né akci podá­vá hro­mad­nou žádost pou­ze jeden pra­cov­ník pří­sluš­né fakul­ty garan­tu­jí­cí akci
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní a doklad o akci, na kte­rou žádá finanč­ní pří­spě­vek
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci (v pří­pa­dě hro­mad­né žádosti ode­vzdá hro­mad­né potvr­ze­ní o účas­ti se jmen­ným sezna­mem všech účast­ní­ků), foto­do­ku­men­ta­ci doklá­da­jí­cí aktiv­ní repre­zen­ta­ci a závě­reč­nou zprá­vu

B4) hos­to­vá­ní zahra­nič­ních odbor­ní­ků

 • akti­vi­ta je urče­na pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky zahra­nič­ních vyso­kých škol či zahra­nič­ní odbor­ní­ky z pra­xe za úče­lem jejich výu­ko­vé­ho poby­tu na UJEP v maxi­mál­ní cel­ko­vé dél­ce 14 dnů (včet­ně ces­ty)
 • zahra­nič­ním aka­de­mic­kým pracovníkům/odborníkům budou uhra­ze­ny nákla­dy na uby­to­vá­ní v mís­tě výko­nu prá­ce v ceně obvyk­lé pro dané mís­to a ces­tov­né pod­le dolo­že­né letenky/jízdenky (pou­ze mezi­ná­rod­ní pře­pra­va)
 • finanč­ní pod­po­ra hos­to­vá­ní jed­no­ho zahra­nič­ní­ho odbor­ní­ka je limi­to­vá­na část­kou 20 000 Kč
 • žada­te­lem je aka­de­mic­ký pra­cov­ník UJEP, kte­rý je garan­tem poby­tu zahra­nič­ní­ho aka­de­mic­ké­ho pracovníka/odborníka
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • po ukon­če­ní výu­ko­vé­ho poby­tu zahra­nič­ní­ho aka­de­mic­ké­ho pracovníka/odborníka ode­vzdá žada­tel potvr­ze­ní o dél­ce jeho výu­ko­vé­ho poby­tu na UJEP a závě­reč­nou zprá­vu

B5) výjezdy na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem navá­zá­ní, napl­ňo­vá­ní a pro­hlu­bo­vá­ní smluv­ní spo­lu­prá­ce

 • akti­vi­ta je urče­na pro pra­cov­ní­ky UJEP k výjez­du na zahra­nič­ní vyso­kou ško­lu, se kte­rou má UJEP uza­vře­nou smlou­vu o spo­lu­prá­ci, za úče­lem napl­ňo­vá­ní a pro­hlou­be­ní smluv­ní spo­lu­prá­ce, nebo na jinou zahra­nič­ní vyso­kou ško­lu za úče­lem navá­zá­ní nové smluv­ní spo­lu­prá­ce
 • pod­mín­kou výjez­du je:
  • rea­li­za­ce akti­vi­ty, kte­rá je sjed­ná­na smlou­vou (např. výu­ko­vý pobyt, pří­pra­va spo­leč­né pub­li­ka­ce apod. dle pří­sluš­né smlou­vy)
  • dojed­ná­ní nové for­my spo­lu­prá­ce — před­po­kla­dem je uza­vře­ní dodat­ku ke stá­va­jí­cí smlou­vě či sjed­ná­ní kon­krét­ní­ho pra­cov­ní­ho plá­nu
  • zís­ká­ní nové­ho part­ner­ství — před­po­kla­dem je uza­vře­ní smlou­vy o spo­lu­prá­ci (vše­o­bec­né, v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+ apod.), v pří­pa­dě, že k uza­vře­ní žád­né smlou­vy nedo­jde, bude závě­reč­ná zprá­va účast­ní­ka obsa­ho­vat podrob­něj­ší odů­vod­ně­ní
 • pra­cov­ní­kům bude vypla­ce­na finanč­ní pod­po­ra na ces­tov­né a poby­to­vé nákla­dy for­mou ces­tov­ních náhrad max. však do výše sta­no­ve­né dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du
 • žada­te­lem je pra­cov­ník UJEP, kte­rý se výjez­du zúčast­ní, v pří­pa­dě účas­ti více pra­cov­ní­ků jed­né fakul­ty na stej­né akci podá­vá hro­mad­nou žádost pou­ze jeden pra­cov­ník pří­sluš­né fakul­ty garan­tu­jí­cí akci
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní, zva­cí dopis či kore­spon­den­ci, ze kte­ré vyplý­vá, že je jeho návště­va dojed­ná­na
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá potvr­ze­ní o návštěvě zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly (v pří­pa­dě hro­mad­né žádosti ode­vzdá hro­mad­né potvr­ze­ní o účas­ti se jmen­ným sezna­mem všech účast­ní­ků), ori­gi­nál sjed­na­né smlou­vy, dodat­ku či pra­cov­ní­ho plá­nu pode­psa­né­ho mini­mál­ně zahra­nič­ní stra­nou a závě­reč­nou zprá­vu

B6) zahra­nič­ní exkur­ze, výsta­vy apod.

 • akti­vi­ta je urče­na pro stu­den­ty UJEP, kte­ří se v dopro­vo­du aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků UJEP účast­ní zahra­nič­ní akce (např. exkur­ze, výsta­vy apod.)
 • pod­mín­kou rea­li­za­ce této akce je její uzná­ní v podo­bě výbě­ro­vé­ho kur­zu a kre­di­to­vé­ho ohod­no­ce­ní
 • stu­den­tům i aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům bude poskyt­nu­ta finanč­ní pod­po­ra kom­pen­za­cí vznik­lých nákla­dů v sou­vis­los­ti s mezi­ná­rod­ní dopra­vou a uby­to­vá­ním
 • finanč­ní pod­po­ra jed­né akce je limi­to­vá­na část­kou 100 000 Kč
 • žada­tel dolo­ží fak­tu­ru vysta­ve­nou na UJEP, hro­mad­nou jíz­den­ku či jiný doklad o zapla­ce­ní (v pří­pa­dě úhra­dy přes inter­net nut­no dolo­žit plat­bu výpi­sem z účtu)
 • žada­te­lem je aka­de­mic­ký pra­cov­ník UJEP, kte­rý bude stu­den­ty na akci dopro­vá­zet
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní a pro­gram či doklad o akci, na kte­rou žádá finanč­ní pří­spě­vek
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá hro­mad­né potvr­ze­ní o účas­ti se jmen­ným sezna­mem všech účast­ní­ků a závě­reč­nou zprá­vu

B7) výjezdy za úče­lem pre­zen­ta­ce fakulty/UJEP na zahra­nič­ním stu­dij­ním veletr­hu či podob­né akci

 • akti­vi­ta je urče­na pro stu­den­ty a pra­cov­ní­ky UJEP k aktiv­ní pre­zen­ta­ci fakulty/UJEP na zahra­nič­ním stu­dij­ním veletr­hu či podob­né akci
 • stu­den­tům bude vypla­ce­na finanč­ní pod­po­ra for­mou sti­pen­dia dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du a aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům budou pro­pla­ce­ny poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né for­mou ces­tov­ních náhrad max. však do výše sta­no­ve­né dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du
 • dále lze žádat o pro­pla­ce­ní nákla­dů spo­je­ných s pro­ná­jmem stán­ku a dal­ší pří­pad­nou repre­zen­ta­cí fakulty/UJEP v zahra­ni­čí
 • žada­te­lem je pra­cov­ník UJEP, kte­rý se výjez­du zúčast­ní, v pří­pa­dě účas­ti více stu­den­tů a pra­cov­ní­ků UJEP na stej­né akci podá­vá hro­mad­nou žádost pou­ze jeden pra­cov­ník UJEP garan­tu­jí­cí akci
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní, zva­cí dopis či kore­spon­den­ci potvr­zu­jí­cí účast na akci
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci (v pří­pa­dě hro­mad­né žádosti ode­vzdá hro­mad­né potvr­ze­ní o účas­ti se jmen­ným sezna­mem všech účast­ní­ků), foto­do­ku­men­ta­ci (z dolo­že­ných foto­gra­fií musí být patr­né zastou­pe­ní fakulty/UJEP a o jakou akci se jed­ná) a závě­reč­nou zprá­vu

B8) výjezdy na zahra­nič­ní let­ní ško­ly

B9) dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP

 • akti­vi­ta je urče­na na pod­po­ru dal­ších akti­vit sou­vi­se­jí­cích s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP
 • v rám­ci těch­to akti­vit nelze pod­po­řit účast pra­cov­ní­ků UJEP na zahra­nič­ních kon­fe­ren­cích, sym­pó­zi­ích apod. vyjma kon­fe­ren­cí zamě­ře­ných na inter­na­ci­o­na­li­za­ci vyso­kých škol
 • o finanč­ní pod­po­ře bude roz­hod­nu­to s ohle­dem na cha­rak­ter akce
 • žada­te­lem je stu­dent či pra­cov­ník UJEP
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní, pří­pad­ně dal­ší pří­lo­hy dokla­du­jí­cí poža­do­va­nou akti­vi­tu
 • žada­tel ode­vzdá po rea­li­za­ci schvá­le­né akti­vi­ty závě­reč­nou zprá­vu, v pří­pa­dě výjez­du potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci a pří­pad­ně dal­ší poža­do­va­né doku­men­ty uve­de­né v účast­nic­ké smlou­vě

V pří­pa­dě vyplá­ce­ní sti­pen­dií budou finanč­ní pro­střed­ky poskyt­nu­ty až po rea­li­za­ci akce a dolo­že­ní všech poža­do­va­ných doku­men­tů.

Žádosti se podá­va­jí na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu v obál­ce opat­ře­né PID kódem do 30. 11. 2019. Žádat lze o finan­co­vá­ní akcí rea­li­zo­va­ných v roce 2019, tj. mezi 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 (žádost lze podat i na již pro­běh­lé akce).

Žádosti spl­ňu­jí­cí zada­ná kri­té­ria budou vyhod­no­co­vá­ny pro­rek­to­rem pro vněj­ší vzta­hy v pořa­dí, v jakém budou žádosti podá­ny (roz­hod­ne datum pře­dá­ní žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčer­pá­ní pro­střed­ků, kte­ré budou na tyto akti­vi­ty k dis­po­zi­ci. Akti­vi­ta B2 bude pod­po­ře­na maxi­mál­ní cel­ko­vou část­kou 75 000 Kč a na akce v rám­ci akti­vi­ty B3 a B6 bude vyna­lo­že­na finanč­ní část­ka v max. výši 1 000 000 Kč cel­kem za obě akti­vi­ty.

Žada­te­lé budou infor­mo­vá­ni o výsled­cích do 3 týd­nů od podá­ní žádosti.

Kon­takt

 • Ing. Len­ka Satra­po­vá
  Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně, oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy, Mul­ti­funkč­ní cen­t­rum (kam­pus), Pas­teu­ro­va 1, 400 96 Ústí nad Labem, kan­ce­lář 1.12
  tel.: 475 286 231
  e‑mail: