Další podpora mezinárodní spolupráce - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2022

Od 10. 5. 2022 je podávání žádostí o finanční podporu ve všech aktivitách kromě aktivity B10 pozastaveno. Pokud se v říjnu 2022 uvolní finanční prostředky, bude podávání žádostí obnoveno s tím, že bude možné žádat o finanční podporu i na akce, které byly v souladu s vyhlášenými pravidly v roce 2022 již realizované.

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2022 mohou zaměstnanci UJEP získat z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022 finanční podporu na:

Aktivita B

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2022

V rámci aktivity B mohou zaměstnanci získat finanční podporu na následující akce:

 • účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod. (více v bodě B3 níže)
 • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (více v bodě B4 níže)
 • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce (více v bodě B5 níže)
 • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP (více v bodě B6 níže)
 • výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci (více v bodě B7 níže)
 • hostování zahraničních odborníků (více v bodě B8 níže)
 • organizace mezinárodních letních škol (více v bodě B9 níže)
 • úhrada cestovného účastníkům mobilit v programu CEEPUS (vice v bodě B10 níže)
 • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce (více v bodě B11 níže)
 • další aktivity související s internacionalizací UJEP (více v bodě B12 níže)

B3) účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod.

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se v doprovodu akademických pracovníků UJEP účastní zahraniční akce (např. exkurze, výstavy apod.)
 • podmínkou realizace této akce je její uznání v podobě alespoň volitelného kurzu a kreditového ohodnocení
 • studentům i akademickým pracovníkům bude poskytnuta finanční podpora kompenzací vzniklých nákladů v souvislosti s mezinárodní dopravou a ubytováním
 • finanční podpora jedné akce je limitována částkou 100 000 Kč
 • žadatel doloží fakturu vystavenou na UJEP, hromadnou jízdenku či jiný doklad o zaplacení (v případě úhrady přes internet nutno doložit platbu výpisem z účtu)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží program či doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků a závěrečnou zprávu

B4) výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (double a joint degree)

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou pracují na přípravě či realizaci společného studijního programu
 • akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní či společný studijní program garantuje
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy a závěrečnou zprávu

B5) výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce

 • aktivita je určena pro pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, za účelem naplňování a prohloubení smluvní spolupráce, nebo na jinou zahraniční vysokou školu za účelem navázání nové smluvní spolupráce
 • podmínkou výjezdu je:
  • realizace aktivity vzdělávacího charakteru, která je sjednána smlouvou
  • dojednání nové formy spolupráce – předpokladem je uzavření dodatku ke stávající smlouvě či sjednání konkrétního pracovního plánu
  • získání nového partnerství – předpokladem je uzavření smlouvy o spolupráci (všeobecné, v rámci programu Erasmus+ apod.), v případě, že k uzavření žádné smlouvy nedojde, bude závěrečná zpráva účastníka obsahovat podrobnější odůvodnění
 • pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě účasti více pracovníků jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), originál sjednané smlouvy, dodatku či pracovního plánu podepsaného minimálně zahraniční stranou a závěrečnou zprávu

B6) výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • finanční podpora jedné akce je limitována částkou 100 000 Kč
 • žadatelem je student nebo akademický pracovník UJEP, který se zahraniční akce účastní nebo účast studenta na zahraniční akci garantuje, v případě účasti více zástupců jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), fotodokumentaci dokládající aktivní reprezentaci a závěrečnou zprávu

B7) výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci

 • aktivita je určena pro studenty a pracovníky UJEP k aktivní prezentaci fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • dále lze žádat o proplacení nákladů spojených s pronájmem stánku a další případnou reprezentací fakulty/UJEP v zahraničí
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě účasti více studentů a pracovníků UJEP na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník UJEP garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či korespondenci potvrzující účast na akci
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), fotodokumentaci (z doložených fotografií musí být patrné zastoupení fakulty/UJEP a o jakou akci se jedná) a závěrečnou zprávu

B8) hostování zahraničních odborníků

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky zahraničních vysokých škol či zahraniční odborníky z praxe za účelem jejich výukového pobytu na UJEP v maximální celkové délce 14 dnů (včetně cesty)
 • zahraničním odborníkům budou uhrazeny náklady na ubytování v místě výkonu práce v ceně obvyklé pro dané místo a cestovné podle doložené letenky/jízdenky (pouze mezinárodní přeprava)
 • finanční podpora hostování jednoho zahraničního odborníka je limitována částkou 30 000 Kč
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem pobytu zahraničního odborníka
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po ukončení výukového pobytu zahraničního odborníka odevzdá žadatel potvrzení o délce jeho výukového pobytu na UJEP, fotodokumentaci a závěrečnou zprávu, ve které bude uveden název předmětu, který zahraniční odborník na UJEP vyučoval

B9) organizace mezinárodních letních škol

 • aktivita je určená pro akademické pracovníky UJEP na organizaci mezinárodní letní školy
 • mezinárodní letní školou se rozumí krátkodobý intenzivní kreditově ohodnocený studijní kurz v délce 1 – 2 týdnů
 • podmínkou je účast min. 10 zahraničních studentů (zahraniční studenti, kteří studují v příslušném období na UJEP v rámci Erasmu+ či podobného programu, se letní školy zúčastnit mohou, ale nezapočítávají se do počtu zahraničních studentů)
 • budou uhrazeny náklady související s organizací letní školy, tj.:
  • pronájem prostor a vybavení
  • studijní materiály a pomůcky potřebné k výuce (tj. v případě letní školy orientačního běhu např. materiál na vytýčení trasy, mapy, ale ne čipy, buzoly, obuv apod.)
  • překlady
  • cestovní náklady zaměstnanců UJEP podílejících se na organizaci letní školy, pokud se letní škola koná mimo UJEP
  • stipendia studentům UJEP a mimořádné odměny zaměstnancům UJEP podílejícím se na výuce a organizaci letní školy
  • příp. další související náklady, pokud budou shledány oprávněnými
 • nelze hradit pobytové náklady a cestovné studentů
 • finanční podpora jedné letní školy je limitována částkou 200 000 Kč
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem letní školy
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po návratu žadatel odevzdá fotodokumentaci, kopii prezenční listiny a závěrečnou zprávu

B10) úhrada cestovného účastníkům mobilit v programu CEEPUS

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP, kteří se účastní mobilit v rámci programu CEEPUS
 • studentům a akademickým pracovníkům budou proplaceny skutečné náklady vynaložené na cestovné
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia a akademickým pracovníkům bude proplaceno cestovné formou cestovních náhrad
 • v případě použití vlastního auta, které musí mít sjednané havarijní pojištění, bude proplaceno cestovné v ceně doložené vlakové jízdenky II. třídy
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je řešitelem příslušného projektu CEEPUS, v rámci kterého je daná mobilita realizována
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o udělení stipendia CEEPUS (letter of award)
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o realizaci dané mobility v rámci programu CEEPUS (letter of confirmation) a jízdní doklady (v případě zaměstnanců předloží i cestovní příkaz)

B11) vytvoření e-learningových kurzů

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce jako distanční formy kurzu
 • podmínky:
  • min. 13 témat + závěrečný test
  • max. délka přípravy kurzu 75 hodin
  • vytvoření kurzu v aplikaci Moodle příslušné fakulty/katedry
  • propojení s kurzem evidovaným ve STAG (odkaz na e-learningový kurz v Moodle uvedený u příslušného kurzu ve STAG)
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena mimořádná odměna dle počtu odpracovaných hodin max. do výše 15 000 Kč (200 Kč/h)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který vytvoří e-learningový kurz
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po vytvoření kurzu žadatel poskytne výkaz s počtem odpracovaných hodin, kód předmětu ve STAG, pro který je e-learningový kurz určen, odkaz na kurz v systému Moodle a zajistí zahrnutí e-learningového kurzu do nabídky kurzů v cizím jazyce nabízených studentům UJEP, včetně zahraničních
 • kurz musí být nabízen po dobu platnosti akreditace udělené příslušnému studijnímu programu

B12) další aktivity související s internacionalizací UJEP

 • aktivita je určena na podporu dalších aktivit souvisejících s internacionalizací UJEP
 • v rámci těchto aktivit nelze podpořit účast pracovníků UJEP na zahraničních vědeckých konferencích, sympóziích apod., vyjma konferencí zaměřených na internacionalizaci vysokých škol
 • o finanční podpoře bude rozhodnuto s ohledem na charakter akce
 • žadatelem je student či pracovník UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží další relevantní přílohy dokladující požadovanou aktivitu
 • žadatel odevzdá po realizaci schválené aktivity závěrečnou zprávu, v případě výjezdu potvrzení o účasti na zahraniční akci a případně další požadované dokumenty uvedené ve smlouvě o finanční podpoře

V případě vyplácení stipendií budou finanční prostředky poskytnuty až po realizaci akce a doložení všech požadovaných dokumentů.

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu v obálce opatřené PID kódem do 30. 11. 2022. Žádat lze o financování akcí realizovaných v roce 2022, tj. mezi 1. 1. 2022 a 31. 12. 2022 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Žádosti splňující zadaná kritéria budou vyhodnocovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány (rozhodne datum předání žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici.

Na akce v rámci aktivity B3 a B6 bude vynaložena finanční částka v max. výši 400 000 Kč celkem za obě aktivity (tento limit může být v průběhu roku 2022 v závislosti na množství finančních prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici, navýšen).

Žadatelé budou informováni o výsledcích do 3 týdnů od podání žádosti.

Kontaktní osoba

Ing. Helena Kovalová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail: