Další podpora mezinárodní spolupráce

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rámci podpory mezinárodní spolupráce lze v roce 2017 získat příspěvek na:

Aktivitu A: studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ - více informací zde.

Aktivitu B: na následující akce (více body B1-B6 níže):

 • výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (více bod B1 níže)
 • studium studentů zahraničních partnerských vysokých škol na UJEP vytvořením e-learninových kurzů v cizím jazyce (více bod B2 níže)
 • aktivní uměleckou a sportovní reprezentaci UJEP v zahraničí (více bod B3 níže)
 • studium zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP (více bod B4 níže)
 • výjezdy pracovníků UJEP za účelem prohloubení spolupráce s partnerskými vysokými školami v zahraničí (více bod B5 níže)
 • zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod. (více bod B6 níže)

Aktivitu C: na další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce (více bod C níže):

 • na výukové pobyty akademických pracovníků UJEP na partnerských zahraničních vysokých školách UJEP/fakulty, které nelze hradit z prostředků programu Erasmus+;
 • na výjezdy zaměstnanců UJEP na zahraniční vysoké školy za účelem navázání nové smluvní spolupráce;
 • na výjezdy zaměstnanců UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci;
 • na hostování zahraničních odborníků;
 • na výjezdy doktorandů do zahraničních institucí za účelem sběru dat k disertační práci;
 • příp. další aktivity související s mezinárodní spoluprací a propagací UJEP v zahraničí kromě zahraničních konferencí, sympózií apod.

 

Aktivita B

B1) výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou pracují na přípravě či realizaci společného studijního programu
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní či společný studijní program garantuje
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána, a program návštěvy
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy a závěrečnou zprávu

B2) vytvoření e-learninových kurzů v cizím jazyce

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce
 • podmínky:
  • min. 12 témat + závěrečný test
  • max. délka přípravy kurzu 75 hodin
  • vytvoření kurzu v aplikaci Moodle
  • propojení s kurzem evidovaným ve STAG
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena odměna na základě dohody o provedení práce max. do výše schválených limitů
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který vytvoří e-learningový kurz v cizím jazyce
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení
 • po vytvoření kurzu žadatel poskytne kód předmětu ve STAG, který e-learningový kurz doplňuje, odkaz na kurz v systému Moodle a zajistí zahrnutí e-learningového kurzu do nabídky kurzů v cizím jazyce nabízených zahraničním studentům

B3) aktivní umělecká a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP doprovázející studenty UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • studentům bude proplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady na základě faktury či předložených účtenek/jízdenek (předkládá žadatel), akademickým pracovníkům na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek, a žádá-li akademický pracovník doprovázející studenty i jmenný seznam všech účastníků (studentů i akademických pracovníků)
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci, závěrečnou zprávu a v případě více účastníků prezenční listinu s podpisy všech účastníků

B4) podpora studia zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP

 • aktivita je určena pro studenty zahraničních vysokých škol, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci zahrnující výměnu studentů
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia ve schválené výši
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem pobytu zahraničních studentů na UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží jmenný seznam zahraničních studentů včetně jejich e-mailových adres
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o pobytu zahraničních studentů na UJEP a závěrečnou zprávu

B5) výjezdy pracovníků na partnerské zahraniční vysoké školy za účelem naplňování a prohlubování smluvní spolupráce

 • aktivita je určena pro pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, za účelem naplňování a prohloubení smluvní spolupráce
 • podmínkou výjezdu je dojednání konkrétního pracovního plánu
 • pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě více zájemců o výjezd na stejnou partnerskou vysokou školu ve stejném termínu je žadatelem pouze jeden z nich
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána, program návštěvy a v případě více účastníků i jejich jmenný seznam
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy, kopii dojednaného pracovního plánu podepsaného oběma stranami, závěrečnou zprávu a v případě více účastníků prezenční listinu s podpisy všech účastníků

B6) zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod.

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se v doprovodu akademických pracovníků UJEP zúčastní v rámci výuky zahraniční akce, např. exkurze, výstavy apod.
 • akademickým pracovníkům i studentům bude poskytnuta finanční podpora kompenzací vzniklých nákladů v souvislosti s dopravou a ubytováním doložených fakturou, jízdenkou, dokladem o zaplacení apod.
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, program či doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek, a jmenný seznam všech účastníků (studentů i akademických pracovníků)
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci, závěrečnou zprávu a prezenční listinu s podpisy všech účastníků

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu. Uzávěrky pro podávání žádostí:

 • 24. 3. 2017
 • 25. 5. 2017
 • 25. 8. 2017 (tato uzávěrka není otevřená pro aktivitu B2 - vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce)

Všechny výše uvedené aktivity musí být realizovány do 31. 12. 2017. Žadatelé budou informováni o výsledcích do 1 měsíce od příslušné uzávěrky.

Výsledky:

 • Výsledky žádostí podaných k 25. 8. 2017 naleznete zde.
 • Výsledky žádostí podaných k 24. 3. 2017, které nebyly dosud finančně podpořeny, naleznete zde.
 • Výsledky žádostí podaných k 25. 5. 2017 naleznete zde.
 • Výsledky žádostí podaných k 24. 3. 2017 naleznete zde.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Satrapová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail:

 

Aktivita C

Žádat lze o finanční podporu:

 • na výukové pobyty akademických pracovníků UJEP na partnerských zahraničních vysokých školách UJEP/fakulty, které nelze hradit z prostředků programu Erasmus+;
 • na výjezdy zaměstnanců UJEP na zahraniční vysoké školy za účelem navázání nové smluvní spolupráce;
 • na výjezdy zaměstnanců UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci;
 • na hostování zahraničních odborníků;
 • na výjezdy doktorandů do zahraničních institucí za účelem sběru dat k disertační práci;
 • příp. další aktivity související s mezinárodní spoluprací a propagací UJEP v zahraničí kromě zahraničních konferencí, sympózií apod.

Žádat lze o financování akcí, které jsou realizovány v roce 2017, tj. mezi 1. 1. 2017 a 31. 12. 2017 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Žádost podává děkan příslušné fakulty prorektorovi pro vnější vztahy v obálce opatřené PID kódem.

Žádat lze v případě:

 • výjezdů na výukové pobyty o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady;
 • výjezdů za účelem navázání nové smluvní spolupráce o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady;
 • prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady a náklady spojené s pronájmem stánku a reprezentací;
 • hostování zahraničních odborníků o finanční podporu na ubytování a letenku/jízdenku;
 • výjezdů doktorandů o finanční podporu na pobytové a cestovní náklady.

V případě dalších aktivit souvisejících s mezinárodní spoluprací bude o možnostech finanční podpory rozhodnuto až s ohledem na charakter aktivity.

V žádosti (není předepsaný formulář) musí být uvedeno:

 • o jakou akci se jedná/jednalo;
 • kdy se akce koná/konala;
 • kdo se jí zúčastní/zúčastnil;
 • o jakou finanční podporu a na co je žádáno;
 • odůvodnění (v případě výukových pobytů a hostování zahraničních odborníků výukový plán);
 • kdo je kontaktní osobou, se kterou budou v případě schválení žádosti diskutovány veškeré náležitosti spojené s poskytnutím finanční podpory.

Žádosti splňující zadaná kritéria budou posuzovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány, do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici. Žádosti lze podávat od zveřejnění výzvy až do 30. 11. 2017. V případě žádosti děkana o podporu více aktivit v rámci jedné žádosti určí děkan pořadí, v jakém mají být jednotlivé akce podpořeny.

Účastníci výjezdů, kteří obdrží finanční podporu v rámci příspěvku MŠMT na mezinárodní spolupráci, odevzdají po realizaci výjezdu doklad o účasti na podpořené akci a zprávu (nejsou předepsané formuláře).

Kontaktní osoba

Ing. Gabriela Krečová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 277
e-mail: