Další podpora mezinárodní spolupráce - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2021

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2021 mohou zaměstnanci UJEP získat z prostředků Institucionálního plánu UJEP v roce 2021 – prioritního cíle Strategie internacionalizace finanční podporu na:

 • další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce (více viz aktivita B níže)
 • výukové pobyty a školení v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ finančně nepodpořených z prostředků EU (více viz aktivita C níže)

Aktivita B

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2021

V rámci aktivity B mohou zaměstnanci získat finanční podporu na následující akce:

 • účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod. (více v bodě B3 níže)
 • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (více v bodě B4 níže)
 • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce (více v bodě B5 níže)
 • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP (více v bodě B6 níže)
 • výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci (více v bodě B7 níže)
 • hostování zahraničních odborníků (více v bodě B8 níže)
 • organizace mezinárodních letních škol (více v bodě B9 níže)
 • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce (více v bodě B10 níže) – pozastaveno
 • další aktivity související s internacionalizací UJEP (více v bodě B11 níže)

B3) účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod.

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se v doprovodu akademických pracovníků UJEP účastní zahraniční akce (např. exkurze, výstavy apod.)
 • podmínkou realizace této akce je její uznání v podobě alespoň výběrového kurzu a kreditového ohodnocení
 • studentům i akademickým pracovníkům bude poskytnuta finanční podpora kompenzací vzniklých nákladů v souvislosti s mezinárodní dopravou a ubytováním
 • finanční podpora jedné akce je limitována částkou 100 000 Kč
 • žadatel doloží fakturu vystavenou na UJEP, hromadnou jízdenku či jiný doklad o zaplacení (v případě úhrady přes internet nutno doložit platbu výpisem z účtu)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží program či doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků a závěrečnou zprávu

B4) výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou pracují na přípravě či realizaci společného studijního programu
 • akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní či společný studijní program garantuje
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy a závěrečnou zprávu

B5) výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce

 • aktivita je určena pro pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, za účelem naplňování a prohloubení smluvní spolupráce, nebo na jinou zahraniční vysokou školu za účelem navázání nové smluvní spolupráce
 • podmínkou výjezdu je:
  • realizace aktivity, která je sjednána smlouvou (např. výukový pobyt, příprava společné publikace apod. dle příslušné smlouvy)
  • dojednání nové formy spolupráce – předpokladem je uzavření dodatku ke stávající smlouvě či sjednání konkrétního pracovního plánu
  • získání nového partnerství – předpokladem je uzavření smlouvy o spolupráci (všeobecné, v rámci programu Erasmus+ apod.), v případě, že k uzavření žádné smlouvy nedojde, bude závěrečná zpráva účastníka obsahovat podrobnější odůvodnění
 • pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě účasti více pracovníků jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), originál sjednané smlouvy, dodatku či pracovního plánu podepsaného minimálně zahraniční stranou a závěrečnou zprávu

B6) výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • finanční podpora jedné akce je limitována částkou 100 000 Kč
 • žadatelem je student nebo akademický pracovník UJEP, který se zahraniční akce účastní nebo účast studenta na zahraniční akci garantuje, v případě účasti více zástupců jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), fotodokumentaci dokládající aktivní reprezentaci a závěrečnou zprávu

B7) výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci

 • aktivita je určena pro studenty a pracovníky UJEP k aktivní prezentaci fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • dále lze žádat o proplacení nákladů spojených s pronájmem stánku a další případnou reprezentací fakulty/UJEP v zahraničí
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě účasti více studentů a pracovníků UJEP na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník UJEP garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či korespondenci potvrzující účast na akci
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), fotodokumentaci (z doložených fotografií musí být patrné zastoupení fakulty/UJEP a o jakou akci se jedná) a závěrečnou zprávu

B8) hostování zahraničních odborníků

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky zahraničních vysokých škol či zahraniční odborníky z praxe za účelem jejich výukového pobytu na UJEP v maximální celkové délce 14 dnů (včetně cesty)
 • zahraničním odborníkům budou uhrazeny náklady na ubytování v místě výkonu práce v ceně obvyklé pro dané místo a cestovné podle doložené letenky/jízdenky (pouze mezinárodní přeprava)
 • finanční podpora hostování jednoho zahraničního odborníka je limitována částkou 30 000 Kč
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem pobytu zahraničního odborníka
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po ukončení výukového pobytu zahraničního odborníka odevzdá žadatel potvrzení o délce jeho výukového pobytu na UJEP, fotodokumentaci a závěrečnou zprávu, ve které bude uveden název předmětu, který zahraniční odborník na UJEP vyučoval

B9) organizace mezinárodních letních škol

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP na organizaci mezinárodní letní školy
 • podmínkou je účast zahraničních studentů na letní škole
 • budou uhrazeny náklady související s organizací letní školy, příp. stipendia studentům UJEP a mimořádné odměny zaměstnancům UJEP podílejícím se na organizaci letní školy
 • finanční podpora jedné letní školy je limitována částkou 200 000 Kč
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem letní školy
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po návratu žadatel odevzdá fotodokumentaci, kopii prezenční listiny a závěrečnou zprávu

B10) vytvoření e-learningových kurzů – pozastaveno

Podávání žádostí o finanční podporu na vytvoření e-learningových kurzů bylo z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků a dosažení stanoveného výkonového indikátoru pozastaveno.

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce jako distanční opory kurzu
 • podmínky:
  • min. 13 témat + závěrečný test
  • max. délka přípravy kurzu 75 hodin
  • vytvoření kurzu v aplikaci Moodle příslušné fakulty/katedry
  • propojení s kurzem evidovaným ve STAG (odkaz na e-learningový kurz v Moodle uvedený u příslušného kurzu ve STAG)
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena mimořádná odměna dle počtu odpracovaných hodin max. do výše 15 000 Kč (200 Kč/h)
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který vytvoří e-learningový kurz
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • po vytvoření kurzu žadatel poskytne výkaz s počtem odpracovaných hodin, kód předmětu ve STAG, který e-learningový kurz doplňuje, odkaz na kurz v systému Moodle a zajistí zahrnutí e-learningového kurzu do nabídky kurzů v cizím jazyce nabízených studentům UJEP včetně zahraničních
 • kurz musí být nabízen po dobu platnosti udělené akreditace příslušnému studijnímu programu

B11) další aktivity související s internacionalizací UJEP

 • aktivita je určena na podporu dalších aktivit souvisejících s internacionalizací UJEP
 • v rámci těchto aktivit nelze podpořit účast pracovníků UJEP na zahraničních konferencích, sympóziích apod., vyjma konferencí zaměřených na internacionalizaci vysokých škol
 • o finanční podpoře bude rozhodnuto s ohledem na charakter akce
 • žadatelem je student či pracovník UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží další relevantní přílohy dokladující požadovanou aktivitu
 • žadatel odevzdá po realizaci schválené aktivity závěrečnou zprávu, v případě výjezdu potvrzení o účasti na zahraniční akci a případně další požadované dokumenty uvedené ve smlouvě o finanční podpoře

V případě vyplácení stipendií budou finanční prostředky poskytnuty až po realizaci akce a doložení všech požadovaných dokumentů.

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu v obálce opatřené PID kódem do 30. 11. 2021. Žádat lze o financování akcí realizovaných v roce 2021, tj. mezi 1. 1. 2021 a 31. 12. 2021 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Žádosti splňující zadaná kritéria budou vyhodnocovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány (rozhodne datum předání žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici.

Na akce v rámci aktivity B3 a B6 bude vynaložena finanční částka v max. výši 400 000 Kč celkem za obě aktivity (tento limit může být v průběhu roku 2021 v závislosti na množství finančních prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici, navýšen).

Žadatelé budou informováni o výsledcích do 3 týdnů od podání žádosti.

Kontaktní osoba

Ing. Helena Kovalová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail:

 

Aktivita C

Výukové pobyty a školení v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ finančně nepodpořených z prostředků EU

V rámci aktivity C mohou zaměstnanci UJEP získat v roce 2021 finanční podporu na výjezdy v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+, které úspěšně prošly ve Výzvě 2020 kvalitativním hodnocením, ale nebyly kvůli nedostatku financí z prostředků Evropské unie finančně podpořeny.

Jedná se o následující mobility:

 • Islamic Azad University (Írán)
  • 2x výukový pobyt akademického pracovníka FŽP
 • University of Cape Town (Jihoafrická republika)
  • 4x výukový pobyt akademického pracovníka FŽP
 • Lebanese International University (Libanon)
  • 3x výukový pobyt akademického pracovníka FŽP
 • Herzen State Pedagogical University of Russia (Ruská federace)
  • 6x výukový pobyt akademického pracovníka KAJ PF
  • 1x školení zaměstnance KAJ PF

Pravidla pro podávání žádostí

Podmínky mobilit

 • výukové pobyty akademických pracovníků:
  • účelem výukových pobytů je výuka na příslušné zahraniční vysoké škole v oboru, který akademický pracovník vyučuje na UJEP
  • v rámci výukového pobytu má akademický pracovník povinnost absolvovat min. 8 výukových hodin za týden (= 5 pracovních dnů)
 • školení zaměstnanců
  • účelem školení je získání nových vědomostí  a  dovedností  a  výměna zkušeností na zahraniční vysoké škole v oboru, ve kterém zaměstnanec působí na UJEP

Přihlášky je nutné podávat min. 3 týdny před vlastním výjezdem, nejpozději však do 15. 11. 2021.

Kontakt