Další podpora mezinárodní spolupráce

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rámci podpory mezinárodní spolupráce lze v roce 2017 získat příspěvek na:

 • výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (bod b1)
 • studium studentů zahraničních partnerských vysokých škol na UJEP vytvořením e-learninových kurzů v cizím jazyce (bod b2)
 • aktivní uměleckou a sportovní reprezentaci UJEP v zahraničí (bod b3)
 • studium zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP (bod b4)
 • výjezdy pracovníků UJEP za účelem prohloubení spolupráce s partnerskými vysokými školami v zahraničí (bod b5)
 • zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod. (bod b6)

b1) Výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou pracují na přípravě či realizaci společného studijního programu
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní či společný studijní program garantuje
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána, a program návštěvy
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy a závěrečnou zprávu

b2) Vytvoření e-learninových kurzů v cizím jazyce

 • aktivita je určena pro akademické pracovníky UJEP k vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce
 • podmínky:
  • min. 12 témat + závěrečný test
  • max. délka přípravy kurzu 75 hodin
  • vytvoření kurzu v aplikaci Moodle
  • propojení s kurzem evidovaným ve STAG
 • akademickým pracovníkům bude vyplacena odměna na základě dohody o provedení práce max. do výše schválených limitů
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který vytvoří e-learningový kurz v cizím jazyce
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení
 • po vytvoření kurzu žadatel poskytne kód předmětu ve STAG, který e-learningový kurz doplňuje, odkaz na kurz v systému Moodle a zajistí zahrnutí e-learningového kurzu do nabídky kurzů v cizím jazyce nabízených zahraničním studentům

b3) Aktivní umělecká a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP doprovázející studenty UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • studentům bude proplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady na základě faktury či předložených účtenek/jízdenek (předkládá žadatel), akademickým pracovníkům na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek, a žádá-li akademický pracovník doprovázející studenty i jmenný seznam všech účastníků (studentů i akademických pracovníků)
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci, závěrečnou zprávu a v případě více účastníků prezenční listinu s podpisy všech účastníků

b4) Podpora studia zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP

 • aktivita je určena pro studenty zahraničních vysokých škol, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci zahrnující výměnu studentů
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia ve schválené výši
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který je garantem pobytu zahraničních studentů na UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží jmenný seznam zahraničních studentů včetně jejich e-mailových adres
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o pobytu zahraničních studentů na UJEP a závěrečnou zprávu

b5) Výjezdy pracovníků na partnerské zahraniční vysoké školy za účelem naplňování a prohlubování smluvní spolupráce

 • aktivita je určena pro pracovníky UJEP k výjezdu na zahraniční vysokou školu, se kterou má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, za účelem naplňování a prohloubení smluvní spolupráce
 • podmínkou výjezdu je dojednání konkrétního pracovního plánu
 • pracovníkům bude vyplacena finanční podpora na cestovné a pobytové náklady formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je pracovník UJEP, který se výjezdu zúčastní, v případě více zájemců o výjezd na stejnou partnerskou vysokou školu ve stejném termínu je žadatelem pouze jeden z nich
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, zvací dopis či korespondenci, ze které vyplývá, že je jeho návštěva dojednána, program návštěvy a v případě více účastníků i jejich jmenný seznam
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o návštěvě zahraniční vysoké školy, kopii dojednaného pracovního plánu podepsaného oběma stranami, závěrečnou zprávu a v případě více účastníků prezenční listinu s podpisy všech účastníků

b6) Zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod.

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se v doprovodu akademických pracovníků UJEP zúčastní v rámci výuky zahraniční akce, např. exkurze, výstavy apod.
 • akademickým pracovníkům i studentům bude poskytnuta finanční podpora kompenzací vzniklých nákladů v souvislosti s dopravou a ubytováním doložených fakturou, jízdenkou, dokladem o zaplacení apod.
 • žadatelem je akademický pracovník UJEP, který bude studenty na akci doprovázet
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, program či doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek, a jmenný seznam všech účastníků (studentů i akademických pracovníků)
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci, závěrečnou zprávu a prezenční listinu s podpisy všech účastníků

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu. Uzávěrky pro podávání žádostí:

 • 24. 3. 2017
 • 25. 5. 2017
 • 25. 8. 2017 (tato uzávěrka není otevřená pro aktivitu B2 - vytvoření e-learningového kurzu v cizím jazyce)

Všechny výše uvedené aktivity musí být realizovány do 31. 12. 2017.

Žadatelé budou informováni o výsledcích do 1 měsíce od příslušné uzávěrky.

Výsledky:

Výsledky žádostí podaných k 24. 3. 2017, které nebyly dosud finančně podpořeny, naleznete zde.

Výsledky žádostí podaných k 25. 5. 2017 naleznete zde.

Výsledky žádostí podaných k 24. 3. 2017 naleznete zde.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Potencová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail: