Grant Severočeských dolů Chomutov

Pro rok 2018 nebude tato finanční podpora poskytnuta.

 

Výzva pro předkládání žádostí o SD Grant v roce 2017

Na zákla­dě daro­va­cí smlou­vy uza­vře­né dne 9. 5. 2017 mezi Severočeskými doly a.s. a UJEP byla dne 12. 6. 2017 vyhlá­še­na výzva pro před­klá­dá­ní žádos­tí o SD Grant v roce 2017. K dis­po­zi­ci pro rok 2017 je 100 000 Kč. Žádosti o grant lze podá­vat v sou­la­du s níže uve­de­ný­mi pra­vi­dly k těm­to termínům:

 • 30. 6. 2017
 • 30. 9. 2017 (tato uzá­věr­ka je zru­še­na z důvo­du vyčer­pá­ní všech poskyt­nu­tých finanč­ních pro­střed­ků, pokud se během roku něja­ké peněž­ní pro­střed­ky uvol­ní, bude vyhlá­še­na mimo­řád­ná uzá­věr­ka pro podá­vá­ní žádostí)

Výsledky:

Výsledky žádos­tí poda­ných k 30. 6. 2017 nalez­ne­te zde.

Pravidla k posky­to­vá­ní gran­tu na pod­po­ru tvůr­čí­ho a bada­tel­ské­ho záze­mí aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s mezi­ná­rod­ním dosahem

I. Úvodní ustanovení

Díky roz­hod­nu­tí spo­leč­nos­ti Severočeské Doly, a. s. Chomutov dlou­ho­do­bě pod­po­ro­vat vzdě­la­nost v Ústeckém kra­ji v duchu pozi­tiv­ní pře­mě­ny v „kraj s lep­ší vyhlíd­kou“ vzni­kl na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) Grant Severočeských dolů Chomutov (dále jen „grant SD“). Jeho pod­po­ra vychá­zí z Deklarace o spo­lu­prá­ci při vytvá­ře­ní lep­ších vyhlí­dek pro Ústecký kraj ze dne 7. 9. 2009, kte­rou uza­vře­la UJEP, Severočeské doly, a. s. Chomutov a Ústecký kraj (dále jen „UK“). Základním poslá­ním gran­tu je při­spí­vat k vytvá­ře­ní tvůr­čí­ho a bada­tel­ské­ho záze­mí pro mla­dé vědec­ké pra­cov­ní­ky (nejed­ná se o vědec­ké­ho pra­cov­ní­ka ve smys­lu záko­na o vyso­kých ško­lách č. 111/98 ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů) UJEP.

 1. Mladým vědec­kým pra­cov­ní­kem UJEP (dále MVP) se pro úče­ly toho­to gran­tu rozu­mí kaž­dý člen aka­de­mic­ké obce do 45 let své­ho věku (včet­ně), vyko­ná­va­jí­cí peda­go­gic­kou a tvůr­čí bada­tel­skou čin­nost, kte­rý půso­bí v Ústeckém kra­ji a je pre­zenč­ním stu­den­tem dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů UJEP ve stan­dard­ní době studia.
 2. Cílem gran­tu SD je posky­to­vá­ní finanč­ní pod­po­ry MVP UJEP, vytvá­ře­ní tvůr­čí­ho a bada­tel­ské­ho záze­mí pro jejich dlou­ho­do­bé půso­be­ní na UJEP a v Ústeckém kra­ji a tím i pod­po­ra a šíře­ní vzdě­la­nos­ti v tom­to kraji.
  Grant SD dopl­ňu­je celo­re­pub­li­ko­vý ino­vo­va­ný mecha­nis­mus hod­no­ce­ní vědy a výzku­mu (od r. 2010) v pod­mín­kách UJEP a ÚK s úče­lo­vou sti­mu­la­cí spo­lu­prá­ce se zahra­ni­čím, a to for­mou podpory:
  a) aktiv­ních pre­zen­ta­cí bada­tel­ských výstu­pů mla­dých vědec­kých pra­cov­ní­ků UJEP na mezi­ná­rod­ních akcích, zejmé­na kon­gre­sech, sym­po­zi­ích a kon­fe­ren­cích (pri­o­ri­tu mají tyto akce pořá­da­né smluv­ní­mi uni­ver­zi­ta­mi UJEP, aktu­ál­ně viz https://www.ujep.cz/cs/celouniverzitni-smlouvy); pre­zen­ta­ce může zís­kat pod­po­ru pou­ze na zákla­dě dolo­že­ní aktiv­ní­ho vystou­pe­ní na mezi­ná­rod­ní akci – např. s výstu­pem pří­spě­vek ve sborníku.
  b) tvor­by bada­tel­ských a peda­go­gic­kých výstu­pů mla­dých vědec­kých pra­cov­ní­ků UJEP ve spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry, pri­o­rit­ně se smluv­ní­mi uni­ver­zi­ta­mi UJEP (aktu­ál­ně viz https://www.ujep.cz/cs/celouniverzitni-smlouvy); spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry lze pod­po­řit pou­ze na zákla­dě před­lo­že­ní pro­jek­tu pro­jed­na­né­ho na pří­sluš­né katedře a schvá­le­né­ho vedou­cím kated­ry a zahra­nič­ním part­ne­rem – např. s výstu­pem – člá­nek v odbor­ném peri­o­di­ku, vědec­ká stať, mezi­ná­rod­ní pro­jekt, zapo­je­ní do tema­tic­kých sítí, monografie.
 3. Zdrojem gran­tu SD jsou finanč­ní pro­střed­ky posky­to­va­né spo­leč­nos­tí Severočeské doly, a. s. Chomutov. Uchazečem o grant může být kaž­dý MVP UJEP dle čl. 1.
 4.  Grant SD se posky­tu­je na úhra­du čás­ti nákla­dů spo­je­ných s ces­tov­ní­mi a poby­to­vý­mi nákla­dy a pří­pad­nou regis­tra­cí v rám­ci pořá­da­né­ho kon­gre­su, sym­po­zia, kon­fe­ren­ce apod.

Studentům dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů UJEP bude finanč­ní pod­po­ra uhra­ze­na ve for­mě sti­pen­dia dle pří­sluš­né desti­na­ce a dél­ky výjez­du. (viz pří­lo­ha 1)

Prioritu mají akti­vi­ty, na kte­ré není mož­né čer­pat finanč­ní pod­po­ru z jiných pro­gra­mů, např. EU, MŠMT apod.

 

II. Schvalování grantu

 1. Žádost o grant SD podá­vá mla­dý vědec­ký pra­cov­ník UJEP (viz pří­lo­ha 2). Žádost musí
 • být schvá­le­na vedou­cím kated­ry, příp. ško­li­te­lem a potvr­ze­na děka­nem fakul­ty a dopl­ně­na poža­do­va­ný­mi přílohami,
 • být dolo­že­na čest­ným pro­hlá­še­ním (viz pří­lo­ha 3),
 • v pří­pa­dě poby­tů v zahra­ni­čí – být dolo­že­na plá­nem zahra­nič­ní­ho poby­tu včet­ně oče­ká­va­ných výsled­ků, dokla­dem o při­je­tí či dokla­dem o akci pořá­da­né v zahraničí.
 1. Žádosti se před­klá­da­jí k:
  30. 6. 2017, 30. 9. 2017.
 2. Přidělení gran­tu SD schva­lu­je komi­se slo­že­ná ze zástup­ců spo­leč­nos­ti Severočeské doly, a. s. Chomutov a vede­ní UJEP. Uchazeči obdr­ží roz­hod­nu­tí komi­se do 3 týd­nů po kaž­dé uzá­věr­ce. Rozhodnutí komi­se je koneč­né a není pro­ti němu odvolání.

III. Ostatní ustanovení

 1. MVP, kte­ré­mu byl poskyt­nut grant SD, zod­po­ví­dá za řád­né čer­pá­ní a hos­po­dár­né vyu­ží­vá­ní finanč­ních pro­střed­ků a je povi­nen do 30 dnů po ukon­če­ní akce pře­dat závě­reč­nou zprá­vu o prů­bě­hu a výsled­cích (viz pří­lo­ha 4) a potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci (viz pří­lo­ha 5) na oddě­le­ní vněj­ších vzta­hů rek­to­rá­tu UJEP.
 2. Prorektor pro vněj­ší vzta­hy je povi­nen před­lo­žit spo­leč­nos­ti Severočeské doly, a. s. vždy nej­poz­dě­ji do 31. 1. násle­du­jí­cí­ho roku zprá­vu o vyu­ži­tí úče­lo­vě vyčle­ně­ných finanč­ních prostředků.
 3. Administrativu spo­je­nou s udě­lo­vá­ním sti­pen­dií zajiš­ťu­je oddě­le­ní vněj­ších vzta­hů rek­to­rá­tu UJEP. Žádosti o grant se ode­vzdá­va­jí Ing. Lence Satrapové (oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem, kan­ce­lář č. 1.12, tel.: 6231).