Grant Severočeských dolů Chomutov

Pro rok 2018 nebude tato finanční podpora poskytnuta.

Výzva pro předkládání žádostí o SD Grant v roce 2017

Na základě darovací smlouvy uzavřené dne 9. 5. 2017 mezi Severočeskými doly a.s. a UJEP byla dne 12. 6. 2017 vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o SD Grant v roce 2017. K dispozici pro rok 2017 je 100 000 Kč. Žádosti o grant lze podávat v souladu s níže uvedenými pravidly k těmto termínům:

 • 30. 6. 2017
 • 30. 9. 2017 (tato uzávěrka je zrušena z důvodu vyčerpání všech poskytnutých finančních prostředků, pokud se během roku nějaké peněžní prostředky uvolní, bude vyhlášena mimořádná uzávěrka pro podávání žádostí)

Výsledky:

Výsledky žádostí podaných k 30. 6. 2017 naleznete zde.

Pravidla k poskytování grantu na podporu tvůrčího a badatelského zázemí akademických pracovníků Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s mezinárodním dosahem

I. Úvodní ustanovení

Díky rozhodnutí společnosti Severočeské Doly, a. s. Chomutov dlouhodobě podporovat vzdělanost v Ústeckém kraji v duchu pozitivní přeměny v „kraj s lepší vyhlídkou“ vznikl na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) Grant Severočeských dolů Chomutov (dále jen „grant SD“). Jeho podpora vychází z Deklarace o spolupráci při vytváření lepších vyhlídek pro Ústecký kraj ze dne 7. 9. 2009, kterou uzavřela UJEP, Severočeské doly, a. s. Chomutov a Ústecký kraj (dále jen „UK“). Základním posláním grantu je přispívat k vytváření tvůrčího a badatelského zázemí pro mladé vědecké pracovníky (nejedná se o vědeckého pracovníka ve smyslu zákona o vysokých školách č. 111/98 ve znění pozdějších předpisů) UJEP.

 1. Mladým vědeckým pracovníkem UJEP (dále MVP) se pro účely tohoto grantu rozumí každý člen akademické obce do 45 let svého věku (včetně), vykonávající pedagogickou a tvůrčí badatelskou činnost, který působí v Ústeckém kraji a je zaměstnancem UJEP v hlavním zaměstnaneckém poměru (s minimálním úvazkem 0,5)
 2. Cílem grantu SD je poskytování finanční podpory MVP UJEP, vytváření tvůrčího a badatelského zázemí pro jejich dlouhodobé působení na UJEP a v Ústeckém kraji a tím i podpora a šíření vzdělanosti v tomto kraji.
  Grant SD doplňuje celorepublikový inovovaný mechanismus hodnocení vědy a výzkumu (od r. 2010) v podmínkách UJEP a ÚK s účelovou stimulací spolupráce se zahraničím, a to formou podpory:
  a) aktivních prezentací badatelských výstupů mladých vědeckých pracovníků UJEP na mezinárodních akcích, zejména kongresech, sympoziích a konferencích (prioritu mají tyto akce pořádané smluvními univerzitami UJEP, aktuálně viz https://www.ujep.cz/cs/celouniverzitni-smlouvy); prezentace může získat podporu pouze na základě doložení aktivního vystoupení na mezinárodní akci – např. s výstupem příspěvek ve sborníku.
  b) tvorby badatelských a pedagogických výstupů mladých vědeckých pracovníků UJEP ve spolupráci se zahraničními partnery, prioritně se smluvními univerzitami UJEP (aktuálně viz https://www.ujep.cz/cs/celouniverzitni-smlouvy); spolupráci se zahraničními partnery lze podpořit pouze na základě předložení projektu projednaného na příslušné katedře a schváleného vedoucím katedry a zahraničním partnerem – např. s výstupem – článek v odborném periodiku, vědecká stať, mezinárodní projekt, zapojení do tematických sítí, monografie.
 3. Zdrojem grantu SD jsou finanční prostředky poskytované společností Severočeské doly, a. s. Chomutov. Uchazečem o grant může být každý MVP UJEP dle čl. 1.
 4.  Grant SD se poskytuje na úhradu části nákladů spojených s cestovními a pobytovými náklady a případnou registrací v rámci pořádaného kongresu, sympozia, konference apod.

Zaměstnancům UJEP bude finanční podpora vyplacena v souladu s částí VII zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (§ 151 – § 190), tj. dle skutečných nákladů na základě cestovního příkazu do maximální výše stanovené dle příslušné destinace a délky výjezdu (viz příloha 1). Schválená výše grantu bude maximální finanční podporou, kterou bude možné z prostředků SD grantu poskytnout.

Prioritu mají aktivity, na které není možné čerpat finanční podporu z jiných programů, např. EU, MŠMT apod.

 

II. Schvalování grantu

 1. Žádost o grant SD podává mladý vědecký pracovník UJEP (viz příloha 2). Žádost musí
 • být schválena vedoucím katedry, příp. školitelem a potvrzena děkanem fakulty a doplněna požadovanými přílohami,
 • být doložena čestným prohlášením (viz příloha 3),
 • v případě pobytů v zahraničí – být doložena plánem zahraničního pobytu včetně očekávaných výsledků, dokladem o přijetí či dokladem o akci pořádané v zahraničí.
 1. Žádosti se předkládají k:
  30. 6. 2017, 30. 9. 2017.
 2. Přidělení grantu SD schvaluje komise složená ze zástupců společnosti Severočeské doly, a. s. Chomutov a vedení UJEP. Uchazeči obdrží rozhodnutí komise do 3 týdnů po každé uzávěrce. Rozhodnutí komise je konečné a není proti němu odvolání.

III. Ostatní ustanovení

 1. MVP, kterému byl poskytnut grant SD, zodpovídá za řádné čerpání a hospodárné využívání finančních prostředků a je povinen do 30 dnů po ukončení akce předat závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích (viz příloha 4) a potvrzení o účasti na zahraniční akci (viz příloha 5) na oddělení vnějších vztahů rektorátu UJEP.
 2. Prorektor pro vnější vztahy je povinen předložit společnosti Severočeské doly, a. s. vždy nejpozději do 31. 1. následujícího roku zprávu o využití účelově vyčleněných finančních prostředků.
 3. Administrativu spojenou s udělováním stipendií zajišťuje oddělení vnějších vztahů rektorátu UJEP. Žádosti o grant se odevzdávají Ing. Lence Satrapové (oddělení pro vnější vztahy rektorátu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem, kancelář č. 1.12, tel.: 6231).