Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem a Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce uspo­řá­da­la pro stu­den­ty a pra­cov­ní­ky uni­ver­zi­ty Infor­mač­ní semi­nář „Nor­ské fon­dy a fon­dy EHP“ — CZ 07 Pro­gram Spo­lu­prá­ce škol a sti­pen­dia. Pre­zen­ta­ce ze semi­ná­ře jsou k dis­po­zi­ci zde a zde.

Aktuální výzvy

Semi­nář pro pří­jem­ce a dal­ší zájem­ce na téma „Envi­ron­men­tal Issu­es in Bila­te­ral Coo­pe­rati­on in Edu­cati­on“ pořá­da­ný v Brně. Regis­trač­ní for­mu­lář k dis­po­zi­ci zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

V rám­ci Pro­gra­mu Spo­lu­prá­ce škol a sti­pen­dia (Nor­ské fon­dy a fon­dy EHP) jsou pod­po­ro­vá­ny:

  • pro­jek­ty mobi­lit (zde žáda­jí jak ško­ly, tak stu­den­ti a pra­cov­ní­ci škol indi­vi­du­ál­ně)
  • pro­jek­ty insti­tu­ci­o­nál­ní spo­lu­prá­ce (zde žáda­jí ško­ly)

Pokud jste stu­den­tem UJEP a máte zájem o zahra­nič­ní pobyt v Nor­sku, vyu­žij­te této mož­nos­ti, zajis­tě­te si:

  • akceptač­ní dopis na zahra­nič­ní VŠ („Let­ter of Acceptan­ce“),
  • dopo­ru­ču­jí­cí dopis z čes­ké VŠ a potvr­ze­ní o stu­diu
  • podej­te žádost v řád­ném ter­mí­nu elek­tro­nic­ky i poš­tou

Text výzvy je k dis­po­zi­ci zde.
Zku­še­nos­ti sti­pen­dis­tů nalez­ne­te zde.
Infor­ma­ce o ter­mí­nech infor­mač­ních semi­ná­řů, webi­ná­řů a kon­zul­ta­cí jsou k dis­po­zi­ci zde.

Zapo­je­ný­mi země­mi v rám­ci pro­gra­mu a mož­ný­mi hos­ti­tel­ský­mi zeměmi/projektovými part­ne­ry jsou: