Ostatní instituce

Tesco Stores ČR

Stručný před­mět činnosti:  malo­ob­chod, logis­ti­ka, management
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• tra­i­nee pro­gram, brigády
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Vanda Ondráčková
E-mail:
Tel: 702 033 472
Web: tesco-graduates.cz