Podpora projektů tvůrčí činnosti - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Podpora projektů tvůrčí činnosti

Tato oblast je zaměřena na podporu projektů tvůrčí činnosti s vysokou aktuální poptávkou řešení problematiky se současným promítnutím nových poznatků do vzdělávacího procesu a výuky v daných studijních programech.
Doba řešení grantu je stanovena od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Hlavním řešitelem grantu (žadatelem) je zaměstnanec UJEP s úvazkem rovným nebo vyšším než 0,8. Součástí řešitelského týmu musí být alespoň 2 studenti (bez ohledu na formu a typ studia).

Při hodnocení návrhu grantu budou posuzována následující kritéria:

  • vědecká hodnota, aktuálnost a originalita projektu;
  • zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení;
  • koncepce a metodika řešení;
  • přiměřenost finančních nákladů;
  • dosavadní publikační aktivity řešitelského týmu;
  • plánované výstupy projektu;
  • mezifakultní spolupráce.

Návrhy se podávají v termínu uvedeném Směrnicí, a to v písemné a elektronické podobě k rukám pracovníka IGA.
Hodnocení a výběr návrhů na podporu interních grantů dle čl. 2, odst. 2., písm. a) je svěřeno Grantové radě UJEP.
Konečné rozhodnutí o podpoře interních grantů tvůrčí činnosti vydává rektor UJEP.

Začátek lhůty pro podávání návrhů: 1. října 2018.
Konec lhůty pro podávání návrhů: 30. listopadu 2018 do 14:00 hodin.

Rozpočet pro rok 2019 je stanoven ve výši: 13 200 tis. Kč.
Maximální výše rozpočtu na dobu řešení jednoho interního grantu je stanovena na 3 mil. Kč (1,5 mil. Kč na rok).

Ke stažení: